Per 1 januari 2019 recht op affectieschade: een overzicht van de vergoedingen

14 januari 2019

Na een jarenlange strijd voor meer erkenning van de naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ernstig ongeval, is per 1 januari 2019 de Wet Affectieschade in werking getreden. Met de komst van deze wet kunnen naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ongeval of geweldsmisdrijf aanspraak maken op een eenmalige vergoeding. Deze vergoeding neemt het verdriet uiteraard niet weg, maar is bedoeld als een stuk erkenning en genoegdoening.

Inhoud van de Wet Affectieschade

De eerste Kamer heeft op 10 april 2018 het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade aangenomen. Hierdoor is een mogelijkheid gekomen om een vergoeding van affectieschade te krijgen. Vóór 1 januari 2019 was het niet mogelijk om een smartengeldvergoeding voor naasten en nabestaanden te krijgen. De achterliggende gedachte van de wet is dat een naaste of nabestaande van een slachtoffer van een ongeval, bedrijfsongeval, medische fout of geweldsmisdrijf een symbolisch bedrag ontvangt voor het leed dat hierdoor is ontstaan. Indien een naaste aanspraak wil maken op een vergoeding dient het te gaan om ernstig en blijvend letsel.

De gevolgen van de Wet Affectieschade

Vóór 1 januari 2019 hadden naasten en nabestaanden geen recht op een smartengeldvergoeding voor het leed dat een naaste is overkomen. Dit betekende dat als een ouder zijn kind verliest door bijvoorbeeld een verkeersongeval, de ouder geen recht had op een vergoeding voor het verdriet dat daardoor is ontstaan. In de praktijk leverde dit veel frustratie op. Nederland liep op Europees niveau hierin achter. Gelukkig komt daar nu verandering in.

Wie kan aanspraak maken op een vergoeding?

Volgens de wet (artikel 6:107 lid 2 en artikel 6:108 lid 4 BW) kunnen de volgende personen aanspraak maken op een vergoeding:

  • De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van het slachtoffer;
  • De levensgezel die met het slachtoffer duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert;
  • De (adoptief) ouder van een minderjarig slachtoffer of van een meerderjarig slachtoffer dat met de (adoptief) ouder in gezinsverband samenleeft;
  • Het minderjarige (adoptief) kind of het meerderjarige (adoptief) kind dat met het slachtoffer in gezinsverband samenleefde;
  • Degene die duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft;
  • Degene voor wie het slachtoffer duurzaam in gezinsverband de zorg heeft.

Verschillende categorieën

Op grond van de Wet Affectieschade zijn verschillende categorieën en bijbehorende bedragen vastgesteld. De wetgever beoogt hiermee rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van naasten en nabestaanden. De bedragen liggen tussen de € 12.500 en € 20.000,-. Dit zijn vaste bedragen. De hoogte van de affectieschade hangt af van de relatie tot het slachtoffer. Hieronder een overzicht van de bedragen:

 

Kring van gerechtigdenErnstig en blijvend
letsel
OverlijdenErnstig en blijvend letsel
door een misdrijf
Overlijden door
een misdrijf
Echtgenoten en geregistreerde partners€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Levensgezellen€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Minderjarige kinderen en ouders€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Pleegkinderen en ouders€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders€ 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500
Zorg in gezinsverband€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Overige nauwe persoonlijke relaties€ 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-133.html

 Wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding?
Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie Letselschade. In geval u letselschade heeft geleden, kan u in veel gevallen kosteloos worden bijgestaan. Informeert u geheel vrijblijvend of dit in uw geval ook mogelijk is.