Whiplash

26 juni 2015

Een whiplash is een letsel dat veel voorkomt na een aanrijding. Een whiplash zorgt voor pijnklachten in de nek en/of rug, die kunnen uitstralen naar de armen en het hoofd. Met name de zogenoemde kop-staartbotsing, waarbij het hoofd met een grote snelheid voor- en achteruit geslingerd wordt, is een veel voorkomende oorzaak. Jaarlijks vallen er circa 15.000 tot 20.000 nieuwe whiplashslachtoffers in Nederland, aldus de Whiplash Stichting Nederland.

Vaak worden de nek- en rugklachten na het ongeval niet direct als ernstig opgemerkt, als gevolg van de adrenaline na een ongeval. Tevens wordt gedacht dat de klachten vanzelf wel zullen overgaan. Pas wanneer de klachten na enige tijd niet blijken te verdwijnen wordt een behandelaar bezocht. Bij een whiplash is er sprake van een beschadiging van het zachte weefsel in de nek. Op röntgenfoto’s en scans zijn echter geen afwijkingen te zien, waardoor het letsel moeilijk objectief kan worden vastgesteld. Juist omdat het zo lastig is om whiplashklachten objectief vast te stellen is het belangrijk dat opgelopen klachten goed en zo snel mogelijk na het ongeval worden vastgelegd. Het is daarom verstandig om bij nek en/of rugklachten na een aanrijding direct langs de spoedeisende hulp te gaan of de huisarts te bezoeken. Het is dan van belang dat de arts die klachten goed noteert.

De tijd die verstrijkt tussen het moment van het ongeval en het registreren van de klachten door een arts is van negatieve invloed op de mogelijkheid om het verband tussen de klachten en het ongeval aan te tonen. Voor de aanwezigheid van medisch verband tussen de klachten en het ongeval zijn er die voorwaarden opgesteld waaraan moet worden voldaan. Er mag geen sprake zijn van reeds bestaande soortgelijke klachten in het verleden, de klachten moeten (vrijwel) direct na het ongeval zijn opgetreden en er moet sprake zijn van een ongeval waarbij een onverwachte en hevige uitwendige kracht is uitgeoefend op de nek en/of rug.

Dat er medisch gezien mogelijk geen objectief verband tussen het ongeval en de klachten kan worden vastgesteld hoeft in een juridische procedure geen probleem te zijn. Er bestaat namelijk een verschil tussen het juridische en medische causaal verband. In de rechtspraak is aangenomen dat als algemeen bekend mag worden verondersteld dat een achteroprijding niet zelden leidt tot whiplashklachten, waardoor aan het bewijs van het bestaan van deze klachten geen al te hoge eisen kunnen worden gesteld. Inherent aan dergelijke klachten is immers dat deze moeilijk objectiveerbaar zijn omdat bij deze klachten veelal een medisch, neurologisch substraat ontbreekt. Voor het bewijs van het in juridische zin bestaan van de geuite klachten is dan ook voldoende dat objectief kan worden vastgesteld dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn zonder dat de klachten behoeven te worden geobjectiveerd in die zin dat zij door middel van reguliere onderzoeksmethoden en overeenkomstig de door de betreffende beroepsgroep vastgestelde richtlijnen als een erkend ziektebeeld worden vastgesteld.

Het in neurologische zin ontbreken van beperkingen betekent niet ook steeds dat evenmin in juridische zin geen sprake kan zijn van aan het ongeval toe te schrijven beperkingen. Whiplashklachten hebben weliswaar een subjectief karakter, maar gezien het voorgaande is niet vereist dat de klachten met gebruikmaking van in de reguliere gezondheidszorg algemeen aanvaarde onderzoeksmethoden en overeenkomstig door de desbetreffende medische vakgroep vastgestelde standaarden en richtlijnen objectief worden vastgesteld. Indien komt vast te staan dat het slachtoffer voor het ongeval de gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van het oorzakelijke verband daarmee veelal geleverd zijn.

Wanneer er sprake is van letselschade als gevolg van een (verkeers)ongeval kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van deze schade. Wanneer er een aansprakelijke partij is, is juridische bijstand voor u in veel gevallen kosteloos. In alle gevallen kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.