Actualiteit: nieuwe arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Arbitragewet in werking getreden.  De nieuwe wet is van toepassing op alle procedures die op of na 1 januari 2015 bij een arbitrage-instituut of een arbiter worden opgestart. Wat betekent dit voor u?

Binnen veel branches (zoals bijvoorbeeld de bouw- of agrarische sector) bestaat de mogelijkheid om geschillen aan een speciaal daarvoor opgericht arbitrage-instituut voor te leggen, waarbij bovendien de bevoegdheid van de gewone rechter in belangrijke mate wordt beperkt. In dit artikel zal een aantal belangrijke wijzigingen worden benoemd.

Consumentenbescherming
Een opvallende wijziging is de bescherming van de consument. In de nieuwe wet wordt het arbitragebeding voor consumenten geacht onredelijk bezwarend te zijn. Dit houdt in dat het beding vernietigd wordt, hetzij op verzoek van de consument, dan wel ambtshalve door de rechter of arbiter. Vernietiging kan worden voorkomen door de consument gedurende één maand na een beroep op het arbitragebeding in de gelegenheid te stellen te kiezen voor de gewone rechter.

Afschaffing verplicht depot vonnis
De nieuwe wet stelt het deponeren van het arbitraal vonnis ter griffie van de rechtbank niet meer verplicht. Het moment van deponeren was van belang voor het bepalen van onder andere termijnen voor bijvoorbeeld de vernietiging van het arbitraal vonnis. De nieuwe wet gaat uit van het moment dat het arbitraal vonnis aan partijen is verzonden. In de praktijk kan dit tot voor partijen verschillende aanvangsdata van termijnen leiden. Onder andere de Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft hier op geanticipeerd door te bepalen dat arbitrale vonnissen (nog steeds) zullen worden gedeponeerd.

Partijafspraken
Partijen kunnen over bepaalde onderwerpen binnen de procesgang nadere afspraken maken, zoals bijvoorbeeld om af te zien van het krijgen van een gemotiveerd vonnis. (Dit heeft een kostenbesparend effect).

Elektronisch procederen
De nieuwe wet opent expliciet de mogelijkheid om elektronisch te procederen. Het gaat daarbij niet alleen om het elektronisch indienen en uitwisselen van stukken, maar ook om het middels elektronische communicatiemiddelen horen van getuigen. Elektronisch procederen kan tot lagere kosten voor partijen leiden en biedt in de toekomst wellicht de mogelijkheid tot digitale dossierinzage door partijen. Weliswaar wordt in de praktijk al in veel gevallen digitaal gecommuniceerd, maar van volledige digitalisering van het proces is in de meeste gevallen nog geen sprake.

Tot slot
De nieuwe arbitragewet is van regelend recht (met uitzondering van de consumentenbeschermingsbepaling). Dit betekent dat partijen (in de meeste gevallen is dit het arbitrage-instituut middels het arbitragereglement) vrij zijn van de nieuwe wet af te wijken. In de praktijk blijkt dit ook te gebeuren. De toekomst zal uitwijzen of de doelen van de nieuwe wet: onder andere betere toegankelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting, beperking van de bevoegdheid van de gewone rechter, modernisering (door digitalisering), lagere kosten, daadwerkelijk zullen worden bereikt.

Deel deze pagina