Afschaffing pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan is de kans groot dat u uw pensioen in eigen beheer (PEB) heeft opgebouwd. Vanwege de gunstige fiscale gevolgen hebben DGA’s in het verleden volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Veelal wordt de pensioenvoorziening ook slechts gezien als fiscale voorziening terwijl er door opbouw van pensioen in eigen beheer wel degelijk aanspraken ontstaan van de DGA (en veelal ook van diens partner) op de BV.

Beperking fiscale mogelijkheden m.b.t. pensioen in eigen beheer

De fiscale mogelijkheden met betrekking tot pensioen in eigen beheer zijn de afgelopen jaren fors beperkt. Nadat hier bijna vier jaar over na is gedacht en diverse oplossingen zijn geopperd, is naar verwachting op 20 december 2016 de kogel door de kerk en mogen DGA’s per 1 januari 2017 niet langer pensioen opbouwen in de eigen BV. Dit wetsvoorstel is reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd en wordt definitief als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook aanneemt.

Boete PEB na 1 januari 2017

De beëindiging van de opbouw van pensioen in eigen beheer is een fiscale maatregel. Wordt er na 1 januari 2017 toch pensioen in eigen beheer opgebouwd, dan wordt er beboet met 72% over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening in de BV.

Overeenkomst met AVA

De (civielrechtelijke) pensioentoezegging van de BV aan de DGA (en diens partner) blijft gewoon bestaan. Daarom dient de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) een besluit te nemen en een overeenkomst te sluiten met de DGA inhoudende dat er geen verdere pensioenopbouw meer zal plaatsvinden en opgebouwde aanspraken, inclusief partnerpensioen, worden bevroren. De partner van de DGA dient hiermee in te stemmen. De opbouw van pensioen in eigen beheer dient per 31 december 2016 te worden beëindigd, maar voornoemde overeenkomst mag tot uiterlijk 1 april 2017 worden gesloten.

Wat kunt u als DGA met het reeds opgebouwde pensioen doen?

Het reeds opgebouwde pensioen kan (1.) premievrij in stand worden gehouden in de BV, (2.) worden omgezet in een zogeheten ‘oudedagsverplichting’ of (3.) worden afgekocht.  

  1. De situatie met het pensioen in eigen beheer blijft hetzelfde als hij was, met dien verstande dat er geen nieuwe opbouw plaatsvindt.                                                                                       
  2. De fiscale pensioenvoorziening wordt omgezet in een oudedagsverplichting. De oudedagsverplichting is een ‘spaarpot’ waaruit vanaf de pensioenleeftijd 20 jaar wordt uitgekeerd. Voor omzetting van de fiscale pensioenvoorziening in een oudedagsverplichting is toestemming van de partner van de DGA vereist.
  3. Het pensioen wordt afgekocht. Deze optie wordt fiscaal gefaciliteerd. Er wordt een belastingkorting van 34,5% gegeven in 2017, van 25% in 2018 en van 19,5% bij afkoop in 2019.

De verwachting is dat omzetting in een oudedagsverplichting het meest aantrekkelijk wordt bevonden door DGA’s. Om van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken is dus echter wel de toestemming van de partner vereist! Hetzelfde geldt voor de beëindiging van het pensioen in eigen beheer indien er (in het verleden) partnerpensioen is opgebouwd. Het toestemmingsvereiste geldt ook voor ex-partners. Als er meerdere ex-partners zijn moeten zij allemaal toestemming geven.

Heeft u vragen over deze blog of wilt u meer informatie over pensioen in eigen beheer? Neem gerust contact met mij op!

Deel deze pagina