Claims op Eurogrit vanwege de levering van asbesthoudend straalgrit

Een fout in een product kan een veel groter effect hebben dan alleen maar een geld-retour actie. Dat ervaart Eurogrit, dat onlangs asbest in zijn straalgrit aantrof. Op alle mogelijke terreinen hangen het bedrijf schadeclaims boven het hoofd vanwege het vervuilde product. En die gaan veel verder dan het vergoeden van het aankoopbedrag.

Eurogrit

Op 5 oktober 2017 heeft het bedrijf Eurogrit B.V. te Dordrecht gemeld dat aanwijzingen bestaan dat er in het straalmiddel Eurogrit asbestvezels terecht gekomen zijn. Het gaat hierbij om asbest van het type chrysotiel, ook wel witte asbest genoemd. Straalgrit wordt gebruikt om roest en oude verflagen te verwijderen.

Eurogrit heeft aangegeven dat het straalgrit uit voorzorg met onmiddellijke ingang op geen enkele manier meer mag worden gebruikt, verwerkt of doorgeleverd. Verder moet het straalgrit dusdanig worden opgeslagen dat het niet verder kan worden verspreid. Gesloten verpakkingen dienen gesloten te blijven. Het advies van Eurogrit is om eventueel geopende verpakkingen stofdicht af te dekken.

Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft instructies gegeven hoe bedrijven moeten handelen, die hebben gewerkt met het staalgrit of het staalgrit op de bedrijfslocatie hebben opgeslagen. Niet alleen moeten alle straalwerkzaamheden met het product Eurogrit direct gestopt worden, maar ook moet de plaats waar met het grit is gewerkt worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is

Schade

Bedrijven die werken met het straalgrit, zoals straalbedrijven en schoonmaakbedrijven, kunnen hierdoor schade ondervinden. Te denken valt aan onderstaande schadeposten:

  • Claims van het personeel

Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen voor de gezondheid veroorzaken. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Als men vezels inademt kunnen diverse aandoeningen ontstaan. Dit zijn longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

De kans is reëel dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van onzekerheid. Als werkgever dient u uw verantwoordelijkheid te nemen om uw werknemers zorgvuldig te informeren over wat er gevonden is en indien nodig nazorg verlenen. Als werknemers zijn blootgesteld aan asbest, dan moet dit opgenomen worden in het personeelsdossier van de betreffende werknemers.

Het zal jaren duren voordat uw werknemers mogelijk klachten kunnen ondervinden van het werken met asbest.

  • Saneringswerkzaamheden

Conform artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit moet worden overgegaan tot het inventariseren van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald. Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen, moet men dit asbest conform de regelgeving laten verwijderen, zo nodig door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

  • Claims van opdrachtgevers

Aangezien niet meer gewerkt mag worden met het straalgrit, kan dit als gevolg hebben dat uw werkzaamheden vertraging oplopen. Veel projecten liggen nu namelijk stil. Eerst moet vaak een asbestverwijderingsbedrijf de locaties schoonmaken. Daarna moet het materiaal nog gereinigd worden.
Die afwachtende houding zorgt dat veel straalbedrijven achterstand oplopen bij het uitvoeren van opdrachten. Kosten die door de vertraging ontstaan worden door de opdrachtgever veelal aan u doorberekend. Mogelijk zijn bovendien contractuele boetes van toepassing, indien overeengekomen opleverdata niet zijn gehaald.

Mijns inziens kunnen bedrijven die het straalgrit gebruiken zich onder deze omstandigheden vaak op overmacht beroepen.

  • Stagnatieschade

Werknemers die door u zijn ingeroosterd om de werkzaamheden te verrichten kunnen niet aan de slag, omdat het werk is stilgelegd. Indien deze werknemers niet goed op een ander project van u werkzaamheden kunnen verrichten, leidt u schade.

  • Uren werknemers

U dient mogelijke plekken van blootstelling én mogelijk blootgestelde werknemers in kaart  te brengen. Dat geldt niet alleen voor werknemers van uw bedrijf, maar ook voor werknemers van de bedrijven waar gestraald is. Met deze inventarisatie is veel tijd van uw personeel gemoeid.

  • Juridische kosten

Het is niet onverstandig u juridisch te laten bijstaan in deze kwestie. Aangezien wij bij De Haan Advocaten specialisten op elk rechtsgebied hebben, kunnen wij snel, accuraat en persoonlijk het beste advies uitbrengen, of het nu gaat om aansprakelijkheid of om de mogelijke letselschade van medewerkers. Wij zorgen er met ons team voor dat de alle kosten daar komen, waar ze horen.

Deel deze pagina