De nieuwe ketenregeling (serie WWZ, deel 1)

Dit is deel 1 van een serie blogs over de Wet Werk en Zekerheid. De Wet Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Een aantal van de wijzigingen wordt met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd maar de grootste wijzigingen met ingang van 1 juli 2015. In deze serie zullen diverse onderwerpen belicht worden waarin na invoering (grote) wijzigingen optreden.

Wanneer een contract voor onbepaalde tijd?

Huidige regeling
Het huidige artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:

 1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
       a.     arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie
               maanden hebben opgevolgd
  en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen,
               hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de
  laatste arbeidsovereenkomst als
               aangegaan voor onbepaalde tijd;

       b.     meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd
               met tussenpozen van niet
  meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als
               aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. (…)
 3. Lid 1, onderdeel a, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor niet meer dan 3 maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of langer.
 4. (…)
 5. Van de leden 1 tot en met 4 kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.”

De bestaande regeling houdt in dat maximaal drie contracten voor bepaalde tijd kunnen worden afgesloten van maximaal (in totaal) drie jaren. Wordt één van beide overschreden dan ontstaat er voor de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er een tussenpoos van drie maanden wordt gerealiseerd. De huidige regeling wordt ook wel de 3×3×3 regel genoemd.

Nieuwe regeling
Deze regeling wordt met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd. Met ingang van die datum komt dit artikel als volgt te luiden: 

 1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:
       a.     arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden
               hebben opgevolgd
  en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben
               overschreden, geldt met ingang van die dag de
  laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor
               onbepaalde tijd;

       b.     meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd
               met tussenpozen van ten
  hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als
               aangegaan voor onbepaalde tijd.  
 2. (…)
 3. Lid 1, onderdeel a, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor ten hoogste drie maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomst voor 24 maanden of langer.
 4. (…)
 5. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan de periode van 24 maanden, bedoeld in lid 1, onderdeel a, worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden en kan het aantal van drie, bedoeld in lid 1, onderdeel b, worden verhoogd naar ten hoogste zes, indien:
       a.     het betreft een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690; of
       b.     uit die overeenkomst of regeling blijkt dat voor bij die overeenkomst of regeling te bepalen
               functies of functiegroepen de
  intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of
               verhoging vereist.
 6. (…)”

De maximumtermijn van de ketenregeling wordt teruggebracht van drie jaar naar twee jaar en daarnaast wordt de doorbrekingstermijn verlengd van drie maanden naar zes maanden. Voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat mag de werknemer derhalve maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben die de termijn van twee jaar niet overschrijden. Indien dat wel het geval is, ontstaat er een dienstverband voor onbepaalde tijd, tenzij er een tussenpoos van zes maanden is geweest.

De regering heeft met deze regeling beoogd om werknemers die thans een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te laten verkrijgen. De verwachting is echter dat in de praktijk de wijziging niet het gewenste effect zal hebben. Werkgevers zullen de duur van de arbeidsovereenkomst beperken tot maximaal 24 maanden in plaats van de eerder genoemde 36 maanden.

Afwijkingsmogelijkheid bij CAO
De mogelijkheid om van deze regeling af te wijken bij CAO blijft bestaan. Wel wordt deze mogelijkheid beperkt. De CAO-partijen zijn slechts bevoegd om de termijn op te rekken naar vier jaar en maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Overgangsrecht
Op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 wordt de nieuwe regeling (3x2x6) van toepassing, tenzij een  CAO van toepassing is waarvoor het overgangsrecht geldt. Bij verlenging vóór 1 juli 2015 kan de werkgever gebruik maken van de oude ketenregeling. Dit kan voor een werkgever een reden zijn om voor 1 juli 2015 nog een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten.

Meer informatie
Indien u informatie wenst over de nieuwe ketenregeling en concreet geadviseerd wenst te worden over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid kunt u contact met mij opnemen via n.entzinger@dehaanlaw.nl of via 050 57 57 400. Ook kunt u via dit telefoonnummer contact opnemen met mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht.

Deel deze pagina