De onderneming en het strafrecht

De onderneming en het strafrecht

Indien het Openbaar Ministerie (OM) van mening is dat er binnen de sfeer van een onderneming een strafbaar feit is gepleegd, dan kan het OM deze rechtspersoon vervolgen. Artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt namelijk dat ook rechtspersonen strafbare feiten kunnen plegen. Ook kan het OM de feitelijk leidinggevende van de betreffende onderneming vervolgen. Als ondernemer lijkt dit misschien een ver van je bed show, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsongeval waarbij u als werkgever niet voldoende zorg heeft betracht om het ongeval te voorkomen. Of uw bedrijf wordt verdacht van het handelen in strijd met milieu,- of belastingwetgeving. 

Vervolging van de rechtspersoon
Bij de vervolging van een rechtspersonen is het veelal de vraag in hoeverre  een onderneming strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het handelen van haar werknemers. Blijkens de jurisprudentie kan een rechtspersoon worden veroordeeld als de gedraging van bijvoorbeeld een werknemer redelijkerwijs aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. Hiervoor is het van belang of de gedraging heeft plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. Van een gedraging in de sfeer van een rechtspersoon is sprake indien zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoen:

  • er is sprake van handelen of nalaten van iemand die werkzaam is voor de rechtspersoon;
  • de strafbare gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon;
  • de strafbare gedraging heeft een voordeel voor de rechtspersoon opgeleverd;
  • de rechtspersoon had beschikkingsmacht over de gedraging (hieronder valt ook het niet betrachten van voldoende zorg).

Vervolging van de feitelijke leidinggevende
Zoals reeds genoemd kan ook de feitelijk leidinggever op grond van artikel 51 Sr worden vervolgd. Dit hoeft niet altijd een bestuurder van de onderneming te zijn, maar kan ook een lagere leidinggevende binnen de onderneming zijn. Blijkens de jurisprudentie moet ten minste voldaan zijn aan de volgende eisen om tot een veroordeling van een feitelijk leidinggevende te komen:

  • de leidinggevende was bevoegd om in te grijpen in het strafbare handelen;
  • de leidinggevende aanvaarde het strafbare handelen zonder in te grijpen.

Mogelijke sancties
Er zijn vele sancties denkbaar voor het bestraffen van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld het opleggen van een geldboete of zelfs het stilleggen van de onderneming. De feitelijk leidinggevende kan bestraft worden met een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf.

In dergelijke zaken is de kans op imagoschade groot. De media smult namelijk van dit soort zaken. Het is dan ook van groot belang om in een vroeg stadium een advocaat bij de zaak te betrekken. Hoe sneller een dergelijke strafzaak is afgehandeld hoe beter. Vroegtijdig contact opnemen met het OM kan een goede strategie zijn. Bijvoorbeeld in het kader van een verzoek tot seponeren of schikken van de zaak.

De strafrechtadvocaten van De Haan adviseren ondernemers en staan hen bij in strafrechtelijke procedures. Vanzelfsprekend om te proberen om vervolging te voorkomen. Als dat niet mogelijk blijkt, nemen wij actief deel aan het strafproces en staan we de ondernemer daarin bij om het beste resultaat te bereiken.

Deel deze pagina