De Wet DBA wankelt

Met ingang van 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen en heeft de VAR plaatsgemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De Wet DBA heeft tot doel om de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.

Modelovereenkomsten

Op basis van de Wet DBA is een systeem ingevoerd waarbij wordt gewerkt met modelovereenkomsten. Wanneer er twijfel bestaat over de arbeidsrelatie, kunnen partijen een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. Wanneer er ook feitelijk volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt, zijn partijen er zeker van dat er geen sprake is van loondienst en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Ook kunnen partijen de eigen overeenkomst laten beoordelen.

Sinds haar inwerkingtreding is de Wet DBA voer voor critici. Veel opdrachtgevers zijn huiverig om zzp’ers in te huren wegens het risico op naheffingen en de wet zou onduidelijk zijn en veel onzekerheid met zich mee brengen. Bij kamerbrief van 25 augustus 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat tot 1 augustus 2016 4.481 verzoeken tot beoordeling van modelovereenkomsten zijn binnengekomen. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten bedraagt 370. Hoewel een flink aantal van de ingediende verzoeken nog in behandeling is, valt uit de kamerbrief op te maken dat tot 1 augustus 2016 slechts 8% van het aantal ingediende verzoeken is goedgekeurd. Tevens volgt uit de kamerbrief dat de gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject 10,8 weken bedraagt. Opnieuw een tegenvaller voor de Wet DBA.

Eerste voortgangsrapportage Wet DBA: maatregelen

Hierop volgend heeft de staatssecretaris van Financiën een eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA opgesteld welke op 19 september 2016 is gepubliceerd. In de rapportage worden maatregelen genoemd om aan de kritiek tegemoet te komen. Hieronder ga ik in op de verschillende maatregelen die in de voortgangsrapportage van de Wet DBA worden genoemd.

Handhavingsbeleid
De eerste maatregel ziet op het handhavingsbeleid. Met de invoering van de Wet DBA is aangegeven dat de Belastingdienst tot 1 mei 2017 niet handhavend zal optreden, tenzij er sprake is van opzet. In de rapportage wordt benadrukt dat er ook na 1 mei 2017 geen “boetegolf” zal komen. Opdrachtnemers en opdrachtgevers die laten zien dat ze de (fiscale) regels willen naleven, worden niet gestraft. Alleen kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers die bewust de Wet DBA niet naleven om zo te kunnen concurreren, kunnen boetes verwachten.

Meldpunt
Ten tweede opent de Belastingdienst een meldpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen melden wanneer zij denken dat de Wet DBA onvoldoende effecten heeft. Meldingen worden geïnventariseerd en geanalyseerd om vast te stellen wat de knelpunten zijn, waar ze zitten en wat de omvang is. Het meldpunt is op 17 oktober 2016 geopend.

Capaciteit Belastingdienst uitgebreid
Gezien de lange doorlooptijd van de beoordeling van de modelovereenkomsten, wordt daarnaast de capaciteit van de Belastingdienst uitgebreid. Op het moment van het uitbrengen van de rapportage beschikte de Belastingdienst over 40 fte die de modelovereenkomsten beoordeelt. De bedoeling is dat de capaciteit wordt uitgebreid naar 60 fte.

Register
Ten vierde zal er een register worden opengesteld waarmee gebruikers van overeenkomsten kunnen nagaan of de Belastingdienst een overeenkomst met een bepaald kenmerk heeft goedgekeurd. Naar verwachting zal een eerste versie van dit register online komen op 31 oktober 2016.

Uitgebreide uitleg over het gebruik van modelovereenkomsten
Tenslotte heeft de staatssecretaris voorgesteld om een bijsluiter te publiceren waarin een uitgebreide uitleg wordt gegeven over het gebruik van de modelovereenkomsten. Naar verwachting komt dit stuk voor 1 december 2016 online.

Toekomst Wet DBA

De eerste voortgangsrapportage is op 29 september 2016 behandeld in de Tweede Kamer. Een evaluatiecommissie zal zich buigen over de Wet DBA. Toegezegd is dat het rapport uiterlijk 19 december 2016 aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Ook zal de staatssecretaris uiterlijk op die datum het voortgangsrapport publiceren. Daarna zullen er pas conclusies kunnen worden getrokken over de toekomst van de Wet DBA.

Deel deze pagina