Het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten

Het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten

De handelingen die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden verricht worden als buitengerechtelijk gekwalificeerd. Hierbij valt onder meer te denken aan het samenstellen van het dossier, het inwinnen van inlichtingen, het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van inhoudelijke correspondentie en het doen van schikkingsvoorstellen en of voeren van schikkingsonderhandelingen.

Het maakt niet uit of de schuldeiser zelf de buitengerechtelijke handelingen verricht of dat hij daarvoor een derde inschakelt, zoals een incassobureau of een advocaat.

Voor wat betreft het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten moet een onderheid worden gemaakt tussen debiteuren die als consument hebben te gelden en debiteuren die als zakelijke partij hebben te gelden.

Consumenten

Buitengerechtelijke incassokosten kunnen bij consumenten pas in rekening worden gebracht als is voldaan aan twee vereisten:

1. De consument moet ten eerste in verzuim verkeren wat inhoudt dat, ofwel de betalingstermijn van de factuur moet zijn overschreden, ofwel dat de consument per brief of e-mail is aangemaand de betaling binnen een nader gespecificeerde redelijke termijn te voldoen.

2. Ten tweede moet door of namens de schuldeiser aan de consument een veertiendagenbrief worden verzonden. Deze veertiendagenbrief moet voldoen aan een aantal criteria:

  • De brief moet schriftelijk of per e-mail worden verzonden.
  • De consument moet daadwerkelijk veertien dagen de tijd hebben om na ontvangst van de brief tot betaling over te kunnen gaan. De vermelding dat betaald moet worden “binnen veertien dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” is ongeldig. De formulering dat incassokosten verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” voldoet daarentegen wel aan de wettelijke eisen. 
  • De hoogte van de in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten moet in de brief exact worden gespecificeerd.
  • De hoogte van de genoemde buitengerechtelijke incassokosten moet ook correct zijn. Dit mag niet hoger zijn dan de wettelijk maximaal toegestane hoogte. Dit mag wel lager zijn dan de wettelijke maximale hoogte, voor zover in de gerechtelijke procedure ook dit lagere bedrag wordt gevorderd.

Indien de schuldeiser niet voldoet aan deze eisen, heeft hij geen recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Er is in de literatuur wel de eis gesteld dat, na de veertiendagenbrief, nog een aanmaning zou moeten worden gestuurd. De Hoge Raad heeft echter in 2014 geoordeeld dat dat niet juist is.

Indien aan de vereisten is voldaan en de consument binnen de termijn van de veertiendagenbrief betaalt, heeft de schuldeiser geen recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Zakelijke partijen

Voor het vorderen van buitengerechtelijke kosten van een zakelijke partij geldt niet de eis van de veertiendagenbrief. Hier geldt de eis dat:

1. De kosten zijn gemaakt voor redelijke buitengerechtelijke incassohandelingen. 

2. De kosten zijn gemaakt anders dan ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de zaak.

In de praktijk komt het erop neer dat het zal moeten gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een – niet aanvaard- schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op de gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Rechtbanken zijn wat dat betreft streng; niet snel is aan deze norm voldaan. Vreemd genoeg is het in de praktijk zelfs makkelijker van consumenten buitengerechtelijke kosten te vorderen, dan van zakelijke partijen, terwijl de gedachte achter de wetgeving vaak is dat consumenten beter moeten worden beschermd dan zakelijke partijen.

Hoogte van de buitengerechtelijke kosten

De buitengerechtelijke incassokosten moeten worden berekend over de gevorderde hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde rente. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld in een tabel van het Besluit BIK. Deze staffel geldt in de praktijk voor debiteuren die als consument hebben te gelden als voor zakelijke debiteuren. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten kan gemakkelijk worden berekend op de website http://www.buitengerechtelijke-kosten.nl. 

In uitzonderingsgevallen zouden hogere buitengerechtelijke incassokosten kunnen worden gevorderd als de schuldeiser gemotiveerd stelt en bij betwisting bewijst dat de werkelijke kosten hoger zijn geweest, en dat het redelijk was om buitengerechtelijk kosten te maken tot dit bedrag.

Indien gedurende de looptijd van de veertiendagenbrief een deelbetaling wordt gedaan, dient daarmee bij de in de gerechtelijke procedure gevorderde buitengerechtelijke incassokosten rekening te worden gehouden.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat er nogal wat haken en ogen kleven aan het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten. 

Wordt u als debiteur geconfronteerd met buitengerechtelijke incassokosten? Controleer dan goed of wel aan de vereisten is voldaan en of niet teveel buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. 

Als schuldeiser is het van belang de vereisten strikt in acht te nemen, omdat anders geen recht bestaat op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

Deel deze pagina