Kortjakje: ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim?

Kortjakje: ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim?

U kent het oude volksliedje waarschijnlijk wel:

            “Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar zondags niet”.

Ik heb dit als kind altijd opgevat als kritiek van de met (calvinistische) arbeidsmoraal doordesemde harde werker op de minder hard werkende medeburger. Kortjakje was kennelijk iemand die niet echt ziek was maar deed alsof om onder haar plichten uit te komen. Dat Kortjakje misschien echt ziek was, of zoals wij in het arbeidsrecht zeggen: arbeidsongeschikt, kwam niet in mij op.

Ook in deze tijd wordt er vaak (te) snel een oordeel gegeven over de waarachtigheid van een ziekmelding. In mijn praktijk als arbeidsrechtadvocaat kom ik regelmatig werkgevers tegen die weinig energie willen steken in een (chronisch) arbeidsongeschikte medewerker. De zieke werknemer is lastig en kost geld. Snel beter worden of anders vertrekken, is vaak de houding van dit soort werkgevers.

De keerzijde is dat een zich veelvuldig ziek meldende werknemer de bedrijfsvoering van een organisatie in de problemen kan brengen. Daarom biedt de wet de mogelijkheid om een werknemer bij regelmatig ziekteverzuim te ontslaan. Vereisten zijn dat de werknemer “bij regelmaat” niet kan werken en dat dit “voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen” heeft. De vraag is wanneer er aan deze eisen is voldaan.

De rechter aan het woord

Onlangs heeft de kantonrechter in Tilburg uitspraak gedaan in een zaak waarin sprake was van een werkgever die vond dat zijn werkneemster wegens regelmatig ziekteverzuim ontslag moest krijgen.

Het ging om een medewerkster (vervangend filiaalleider) van supermarkt Aldi die over de afgelopen zeven jaar 69% (!) van de werkdagen ziek was. Hoewel nog net niet zo vaak als Kortjakje was deze werkneemster dus wel erg vaak ziek. De werkgever kon aantonen dat collega’s vaak overuren hadden moeten maken om de gaten in het rooster te vullen. Het is beleid bij Aldi dat ziekteverzuim binnen het filiaal moet worden opgelost. Daardoor is er een onevenredige druk op de overige kaderleden van het filiaal komen te liggen, volgens Aldi. Er zou geen budget zijn voor het aannemen van een extra personeelslid.

Regelmatig ziekteverzuim

De rechter oordeelt dat een verzuimpercentage van 69%, afgezet tegen het bij Aldi gemiddelde van 4%, voldoet aan het vereiste van arbeidsongeschiktheid “bij regelmaat”. Die hobbel heeft de werkgever genomen. Dan komt de rechter toe aan de vraag of het veelvuldig ziekteverzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt. Die vraag beantwoordt de rechter voor Aldi negatief.

Onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering?

De rechter oordeelt namelijk dat grotere werkgevers worden geacht meer mogelijkheden dan kleinere werkgevers te hebben om bij plotselinge uitval voor vervanging te zorgen. Daardoor zal er niet zo snel sprake zijn van een verstoring van de bedrijfsvoering of van een onevenredige druk op collega’s vanwege de ziekmeldingen. 

Dan deelt de rechter een tik uit aan Aldi. Hij overweegt namelijk dat Aldi, met het oog op het beperken van haar kosten, haar organisatie zo heeft ingericht dat de vervanging van een zieke werknemer moet worden opgevangen binnen het eigen filiaal. Dat dit dan vervolgens leidt tot een (te) hoge werkdruk bij collega’s kan niet betekenen dat de regelmatig zieke werknemer ontslag moet krijgen. Aldi had er immers ook voor kunnen kiezen organisatiebreed maatregelen te treffen om langdurig zieke werknemers te vervangen door bijvoorbeeld een “flexibele pool” op te richten, aldus de rechter. De rechter is daarom van oordeel dat het frequente en onevenredig hoge ziekteverzuim van de werkneemster niet onaanvaardbaar is voor de bedrijfsvoering van Aldi. Het ontslagverzoek wordt afgewezen.

Kortjakje lives

Ook in deze tijd komen “Kortjakjes” voor. De wetgever en de rechter hebben daar tot op zekere hoogte begrip voor. Het recht is er immers juist ook om de zwakken in de samenleving te beschermen. Een verzoek om ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim dient daarom goed onderbouwd en toegelicht te worden.

Meer informatie of advies?

Wilt u meer informatie over de werknemer met een hoog ziekteverzuim? Heeft u hulp nodig in een kwestie met een arbeidsongeschikte medewerker? Wij helpen u graag! U kunt contact opnemen met mij of één van mijn collega’s.

Deel deze pagina