Kunnen alcohol en drugs leiden tot ontslag op staande voet?

Het is al enige tijd vakantie in het land en voor velen betekent dit tot rust komen en genieten. De zomer in Nederland staat bol van de festivals. Van klein tot groot, van theater tot muziek: voor elk wat wils. Op veel van deze festivals vloeit de alcohol rijkelijk en is het eenvoudig aan drugs te komen. Stel nu dat een werknemer geen vakantie geniet en na het festival gewoon weer aan de slag moet. Alcohol en/of drugsconsumptie zullen over het algemeen de arbeidsprestaties negatief beïnvloeden. Kan een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan, indien blijkt dat de werknemer ook tijdens werktijd alcohol en/of drugs in bezit heeft of zelfs gebruikt?

Ontslag op staande voet is in het arbeidsrecht de meest verstrekkende manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Van de een op de andere dag ontvangt de werknemer geen salaris meer en bovendien bestaat er in dat geval geen recht op een WW-uitkering. Terecht dat ontslag op staande voet niet klakkeloos mag worden gegeven en in de wet met de nodige waarborgen is verankerd.

Het enkele feit dat een werknemer alcohol of drugs in bezit heeft of gebruikt, levert geen dringende reden op voor ontslag op staande voet. Alcohol- en drugsgebruik kan zich immers voordoen in vele vormen en kan zich ook beperken tot gebruik uitsluitend in de privésfeer, zonder dat dit raakt aan de arbeidsrelatie. Bij de beoordeling van de vraag of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is dienen alle feiten en omstandigheden te worden meegewogen. Zo weegt bijvoorbeeld mee in hoeverre de werkgever al dan niet duidelijke normen heeft gesteld.

In een bedrijfsreglement worden uiteenlopende zaken vastgelegd. Het is aan te raden om hierin duidelijke regels op te nemen wat de consequenties zijn van het in bezit hebben en/of gebruiken van alcohol en drugs onder werktijd. Het moet duidelijk worden geformuleerd en kenbaar zijn voor de werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een memo waarin wordt gerefereerd aan de bedrijfsregels.

Het is aan te bevelen om richting werknemers ondubbelzinnig uit te spreken dat alcohol en drugs niet worden getolereerd en dat bij constatering arbeidsrechtelijke maatregelen zullen volgen.

Een uitspraak van de Kantonrechter Hoorn van 9 januari 2014 leert dat het in bezit hebben van drugs (amfetamine/speed) niet ontslag op staande voet “waardig” was, maar wel degelijk het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg had doordat deze werd ontbonden door de Kantonrechter. Een vergoeding werd niet toegekend aan de werknemer, omdat ontbinding geheel voor rekening en risico van de werknemer kwam.

Staat u op het punt om uw werknemer op staande voet te ontslaan of bent u net op staande voet ontslagen, neem dan met ons kantoor contact op voor advies.

Deel deze pagina