Maak een levenstestament!

Wie neemt straks uw medische beslissingen? En, wie mag uw (ondernemings)vermogen beheren? De kans bestaat dat door ziekte of ongeval anderen belangrijke beslissingen voor u moeten nemen. In een levenstestament legt u vast wie uw belangen mag behartigen wanneer u (tijdelijk of blijvend) niet in staat bent om dit zelf te doen.

Veel mensen hebben een testament gemaakt. Daarin is geregeld wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun bezittingen. Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent zelf te beslissen, biedt een levenstestament uitkomst. Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, zolang u nog wilsbekwaam bent en deze beslissingen nog weloverwogen kunt nemen.

Een levenstestament is eigenlijk een uitgebreide volmacht aan een persoon die u volledig vertrouwt, zoals uw partner, kind of een ander familielid. Uw vertrouwenspersoon moet handelen conform uw wensen en in uw belang. In de praktijk wordt meestal volmacht gegeven tussen echtgenoten over en weer en opvolgend aan een of meerdere kinderen. Uiteraard is het ook mogelijk om iemand buiten de familie als uw gevolmachtigde aan te wijzen. Voor verschillende zaken, zoals uw medische belangen en uw geldzaken, is het mogelijk om afzonderlijke gevolmachtigden te benoemen.

Als u voor deze omstandigheden niets regelt, zal de rechter bepalen wie het beheer krijgt over uw bezittingen. Er wordt dan een bewindvoerder benoemd. Ook wanneer u getrouwd bent of samenwoont zal de rechter hierover moeten beslissen. Zelf wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Deze bewindvoerder moet ieder jaar verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden en de uitgaven. Voor sommige uitgaven moet zelf apart toestemming worden gevraagd.

Om erfbelasting te besparen, worden vaak tijdens leven schenkingen gedaan. Ook gebeurt dit met het oog op het verlagen van de eigen bijdrage voor de zorg. De rechter geeft hier meestal geen toestemming voor. In uw levenstestament bepaalt u zelf wanneer en op welke wijze uw gevolmachtigde schenkingen mag doen zonder tussenkomst van een rechter.

Bent u ondernemer? Geeft u dan uw gevolmachtigde nauwgezette instructies inzake het te voeren beheer van uw onderneming. Ook is het mogelijk om daarbij een bestuurder aan te wijzen die bevoegd is om besluiten te nemen zodat de continuïteit van uw bedrijf wordt gewaarborgd.
Bij zwaarwegende belangen wordt veelal een extra toezichthouder aangewezen die eventuele belangenverstrengeling controleert. De gevolmachtigde moet dan regelmatig rekening en verantwoording afleggen aan de door u gekozen toezichthouder.

Is een levenstestament echt nodig? De consumentenbond vindt van wel, ook de ouderen ombudsman moedigt het maken van een levenstestament aan. Verder helpt het levenstestament misbruik en financiële uitbuiting van ouderen tegen te gaan. Zo zijn er zaken bekend waarbij bij dementerende bejaarden soms elke week geld van de rekening werd gehaald door kwaadwillende familieleden of malafide boekhouders.

Doordat u uw levenstestament opmaakt in de vorm van een notariële akte staat duidelijk vast dat u heeft begrepen en gewild wat u heeft vastgelegd in uw levenstestament. De notaris controleert op beïnvloeding of dwang bij het opstellen van een (levens)testament. Dit voorkomt vervelende discussies op het moment dat er gebruik van wordt gemaakt.

Onze 9 (kandidaat)notarissen zijn gespecialiseerd in het opstellen van een levenstestament. We nodigen u graag uit voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Tot het einde van het jaar kunt u daarvoor bij ons terecht. Begin het nieuwe jaar goed met een door ons opgesteld levenstestament. Bel voor het maken van een afspraak 050 57 57 400.
 

Deel deze pagina