Pre-pack

Pre-pack

De pre-pack is de afgelopen tijd veel in het nieuws. In dit artikel wordt uitgelegd wat een pre-pack is, wat daarvan de voordelen zijn en hoe een pre-pack werkt.

Doorstart na faillissement
Een faillissement van een vennootschap brengt nadelen met zich. De gewone schuldeisers van de failliete vennootschap kunnen in de meeste gevallen (circa 99%) fluiten naar hun geld. De werknemers van de failliete vennootschap worden door de curator meestal al op de eerste dag van het faillissement ontslagen en zijn hun baan kwijt.

Een doorstart na het faillissement kan er soms voor zorgen dat de failliete vennootschap in afgeslankte vorm verder kan. Een curator heeft echter vaak onvoldoende tijd en onvoldoende informatie om een optimale doorstart te realiseren. Bij het faillissement van een vennootschap gaat namelijk de waarde van de onderneming van de vennootschap voor een groot deel verloren. Een faillissement staat niet fraai op het trackrecord van de vennootschap. Het tast de goede naam en het vertrouwen in de vennootschap aan, wat kan leiden tot wantrouwen bij financiers en opdrachtgevers. De schuldeisers en de werknemers zijn uiteindelijk daarvan de dupe.

Uit Engeland is een oplossing voor het bovenstaande probleem komen overwaaien: de pre-pack!

Wat is een pre-pack?
Pre-pack is een verkorting van ‘pre-packaged sale in administration’. Bij de pre-pack wordt op verzoek van de vennootschap door de rechtbank een stille bewindvoerder benoemd, die moet gaan onderzoeken of een doorstart van de vennootschap, die in financieel zwaar is komen te verkeren, mogelijk is. De benoeming van de stille bewindvoerder geschiedt nog voordat de vennootschap failliet wordt verklaard. Voor de pre-pack bestaat op dit moment (nog) geen wettelijke basis; om die reden zijn niet alle rechtbanken bereid tot toepassing van de pre-pack. Inmiddels is er wel een wetsvoorstel voor de pre-pack ingediend. Voorbeelden van ondernemingen waarbij een pre-pack is toegepast zijn De Harense Smit, Marlies Dekkers, De Schoenenreus, Heiploeg en Stichting Speelwerk.

Aan de benoeming van de stille bewindvoerder wordt door de rechtbank geen ruchtbaarheid gegeven, zodat derden, zoals leveranciers en opdrachtgevers van de vennootschap, er geen weet van hebben dat sprake is van een pre-pack. De onderneming van de vennootschap kan tijdens de pre-pack in beginsel gewoon doordraaien.

Overigens is het ook mogelijk dat door de rechtbank een stille bewindvoerder wordt aangesteld, met een ander doel dan het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart. Zo kan de rechtbank ook een stille bewindvoerder benoemen om zich in een omvangrijk faillissement vooraf in te werken en te laten informeren over het aanstaande faillissement, om als adviseur te trachten de gebrekkige verhoudingen tussen een schuldenaar en andere betrokkenen, (zoals de huisbankier), te bevorderen, of om te beoordelen of bepaalde transacties in het zicht van dat faillissement in juridische zin door de beugel kunnen.

De taak van de stille bewindvoerder in het kader van de pre-pack
De stille bewindvoerder opereert vanuit het oogpunt van waardebehoud, waarbij de belangen van de gezamenlijk schuldeisers als graadmeter gelden. Het belang van de vennootschap hoeft daarmee niet altijd parallel te lopen.

De stille bewindvoerder voert vervolgens uitgebreid onderzoek uit naar de levensvatbaarheid van een afgeslankte vorm van de onderneming van de vennootschap. De stille bewindvoerder kijkt kritisch mee bij de benadering van overnamekandidaten en de daarmee gevoerde onderhandelingen.

Voor de stille bewindvoerder is het van groot belang dat er voldoende tijd en informatie is om zich een beeld te kunnen vormen van vennootschap, kandidaat-kopers voor de overname te benaderen en tot een optimale koopprijs voor de activa te komen, met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid.

Uiteindelijk zal de stille bewindvoerder beoordelen of de onderneming van de vennootschap succesvol in afgeslankte vorm verder kan. Indien dat het geval is, kan de doorstart worden gerealiseerd. Eerst zal het faillissement van de vennootschap worden uitgesproken. De stille bewindvoerder zal vervolgens door de rechtbank worden aangesteld als de curator. Aangezien de curator daarvoor actief is geweest als stille bewindvoerder, zal hij de doorstart terstond kunnen realiseren. De onderneming van de vennootschap kan dan direct worden voortgezet.

Ook de notaris speelt vaak een rol bij de pre-pack vanwege de oprichting en/of herstructurering van de nieuwe entiteit waarin de toekomstige ondernemingsactiviteiten zullen worden ontplooid.

Voordelen van de pre-pack
Door bovengenoemde gang van zaken wordt waardeverlies van de onderneming van de vennootschap voorkomen, hetgeen voordelig is voor schuldeisers van de failliete vennootschap. De activa van vennootschap wordt immers voor een zo hoog mogelijk bedrag verkocht, zodat de kans groter is dat de schuldeisers van de vennootschap een uitkering ontvangen. Daarnaast is het een groot voordeel dat er in het algemeen meer werkgelegenheid behouden blijft. Meer werknemers behouden hun baan.

De niet renderende bedrijfsonderdelen en verplichtingen van de oude vennootschap blijven achter in het faillissement, zoals crediteuren, de huur van het bedrijfspand, het leasewagenpark, leverancierscontracten, etc. Er blijft een levensvatbaar bedrijf over.
 

Deel deze pagina