Reparatie Wet werk en zekerheid

Op 21 april 2016 heeft minister Asscher in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet werk en zekerheid gepresenteerd. Het kabinet heeft hierover met de coalitiepartners en de sociale partners overeenstemming bereikt. Inmiddels is het totale pakket met maatregelen naar de Tweede Kamer verzonden.

Het kabinet reageert hiermee op de knelpunten over de niet beoogde effecten van de Wwz. Het zijn vooral werkgevers die deze knelpunten ervaren. De Stichting van de Arbeid heeft zich over deze knelpunten gebogen waarna besloten is om de Wwz op een aantal punten te wijzigen. Het kabinet beoogt met deze wijzigingen de doelstellingen van de Wwz, waaronder het bevorderen van bestendigde arbeidsrelaties, te realiseren.

De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Afwijking van de ketenbepaling bij cao: Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos van de ketenbepaling bij cao ten hoogste op drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes maanden;
  • Transitievergoeding na twee jaar ziekte: Werknemers die langdurig ziek zijn houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Afwijking ketenbepaling bij cao voor seizoenswerk
Het kabinet acht verkorting van de tussenpozen in de ketenregeling bij seizoensarbeid gerechtvaardigd. Dit gezien enerzijds de fysieke aard van de bedrijfsvoering die wordt bepaald door klimatologische of natuurlijke omstandigheden, anderzijds gelet op het feit dat het functies betreft waarbinnen de werkzaamheden als gevolg van deze omstandigheden slechts gedurende een gedeelte van het jaar kunnen worden verricht en het op den duur aangaan van een contract voor onbepaalde tijd niet in de rede ligt. Door de mogelijkheid de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden kan voor deze functies de tussenpoos van drie maanden uit de oude ketenregeling worden hersteld.

In de kamerbrief is opgenomen dat het kabinet er aan hecht dat cao-partijen zelf kunnen besluiten over het verkorten van de tussenpoos in de ketenregeling. De cao-partijen zijn volgens het kabinet het beste in staat om te beoordelen welke functies voor de verkorte tussenpoos in aanmerking komen. Onlangs is dit ook gebleken bij het sluiten van het akkoord voor de land- en tuinbouwsector. Anders dan nu het geval is, zijn partijen straks dus niet meer afhankelijk van de mogelijkheid die de wet biedt om de ketenregeling voor bepaalde functies buiten toepassing te verklaren. De cao-partijen kunnen zelf bepalen voor welke functies een afwijkende regel moet gelden en zo nodig voorwaarden daaraan verbinden.

Voor functies die langer worden verricht dan negen maanden per jaar dient gebruik te worden gemaakt van de reeds bestaande mogelijkheid om de ketenbepaling bij cao te verruimen tot maximaal zes contracten in een periode van ten hoogste vier jaar.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid
In de praktijk is gebleken dat werkgevers sinds de inwerkingtreding van Wwz liever langdurig zieke werknemers in dienst houden dan de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Door de verschuldigde transitievergoeding te compenseren, zal er voor de werkgever minder snel aanleiding zijn om een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te laten om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. Het kabinet acht dit gerechtvaardigd gelet op de kosten die werkgever zou moeten maken als het gaat om langdurig zieke werknemers. Gekeken zal worden of het mogelijk is om de voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Ten aanzien van het aanpassen van de ketenbepaling in verband met seizoensgebonden arbeid is de datum van inwerkingtreding beoogd op 1 juli 2016. De andere wijziging zal hoogstwaarschijnlijk op een latere datum worden ingevoerd, zoals aangegeven wellicht met terugwerkende kracht.

Deel deze pagina