Schieten in het (bevoegde) jachtveld mag! Of toch niet?

Op maandag 2 oktober jl. stond mr. Schaap drie jagers bij die verdacht werden van het overtreden van artikel 51 Flora- en Faunawet (hierna Ffw). De jagers hadden in hun eigen jachtveld schoten gelost op overvliegende eenden. Een paar eenden vielen dood naar beneden, maar een enkeling fladderde aangeschoten het gebied naast het jachtveld in. Teneinde de eend uit zijn lijden te verlossen, besloten de jagers het gebied naast het jachtveld in te lopen om vervolgens een afschot te lossen.

De jagers werd tenlastegelegd dat zij - kort gezegd - met jachtgeweer een gebied in waren gelopen waartoe zij niet bevoegd waren. De jagers erkenden dat zij het gebied waren ingelopen met geweer, maar stelden zich op het standpunt dat zij juist hadden gehandeld, mede gelet op de verplichting die hen toekomt op grond van artikel 47 Ffw. In artikel 47 Ffw staat dat een jager een dier niet onnodig mag laten lijden.

Namens cliënten werd een beroep gedaan op een tweetal rechtvaardigingsgronden, te weten primair het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid en subsidiair overmacht-noodtoestand. Het dierenwelzijn diende volgens de verdediging te prevaleren boven het verbod van artikel 51 Ffw.

De officier van justitie stelde zich op het standpunt dat de jagers voorafgaande aan het schieten zorgvuldiger hadden moeten nagaan of zij op de positie in het jachtveld het risico zouden lopen dat eventueel aangeschoten wild terecht zou kunnen komen in een onbevoegd gebied.

De economische politierechter was het met de officier eens en legde de jagers een voorwaardelijke geldboete op van € 250,-.  

Een opmerkelijke uitspraak die zeker gevolgen zal hebben voor de jacht! Jagers zullen voortaan eerst bijvoorbeeld de windrichting, windsnelheid en de grootte van het jachtgebied moeten checken alvorens zij schoten gaan lossen. Daarnaast zullen zij moeten inschatten of er een kans bestaat dat aangeschoten wild verdwijnt in een onbevoegd gebied. Na dit alles mag de jager proberen het wild te bemachtigen. Maar goed, er bestaat een grote kans dat de vogel dan inmiddels al is gevlogen! 

Deel deze pagina