Terugblik interactieve avond over kinderen in (vecht)scheidingssituaties

In de Week tegen de Kindermishandeling hebben De Haan Advocaten & Notarissen, Elker en Compaiz een bijeenkomst georganiseerd in het Groninger Forum over kinderen in complexe scheidingssituaties. De bijeenkomst werd druk bezocht. Naast ouders en betrokkenen bezochten ook veel professionals die met kinderen werken de bijeenkomst.

Selma Koolmees, familierechtadvocaat en mediator bij De Haan Advocaten & Notarissen, heeft deze avond gesproken over de rechtspositie van het kind in een (v)echtscheiding. Na afloop van de avond bleek dat er nog veel vragen waren. Met name bleek dat er onduidelijkheid bestaat over wat er juridisch gezien wel en niet mogelijk is met betrekking tot het nakomen van een zorg- en contactregeling. In deze blog zullen we nader op deze vragen ingaan. Daarnaast zijn er een aantal vragen gesteld over de veiligheid van kinderen en wie wat kan doen om deze veiligheid te garanderen. Hier zullen wij in een volgende blog aandacht aan besteden.  


Wettelijke basis
In 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding inwerking getreden. Sindsdien is gelijkwaardig ouderschap na de ontbinding van een huwelijk of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap de norm en als zodanig vastgelegd in de wet (artikel 1:247 BW). De wetgever heeft het gelijkwaardig ouderschap geformuleerd als een recht van het minderjarige kind.

Ouderschapsplan
In het artikel is onder andere bepaald dat ouders verplicht zijn om in een ouderschapsplan afspraken te maken over en in het belang van hun kinderen. Dus ook over de zorg- en contactregeling. Indien ouders dit niet doen, dan zal de rechtbank in beginsel een verzoek tot echtscheiding niet in behandeling nemen.

Door het opstellen van een ouderschapsplan geven ouders dus zelf invulling aan het gelijkwaardig ouderschap. De zorgverdeling tijdens het huwelijk is niet de enige factor die meespeelt bij het overeenkomen van een zorg- en contactregeling in het ouderschapsplan. Ook de werktijden van de ouders, woonomstandigheden en school- en sporttijden van de kinderen spelen hierbij een rol. In beginsel geldt dat kinderen belang hebben bij zoveel mogelijk continuïteit in de verzorging en opvoeding. Dit geeft rust. Dit betekent echter niet dat de zorgverdeling tijdens het huwelijk doorslaggevend is bij het vaststellen van een zorgregeling. De verantwoordelijkheid tot naleving van de gemaakte afspraken ligt bij de ouders zelf.

Geschil over de zorg- en contactregeling aan de rechter voorleggen
Indien ouders er niet in slagen om in onderling overleg afspraken te maken over de zorg- en contactregeling of zij willen de gemaakte afspraken wijzigen omdat de omstandigheden gewijzigd zijn, dan kunnen ouders of één van de ouders overeenkomstig artikel 1:253a BW het geschil voorleggen aan de rechter. Als het de rechter niet lukt om de ouders tot elkaar te brengen, kan hij de wensen van één van hen volgen of naar eigen goeddunken een beslissing geven. De rechtbank zal in ieder geval een zodanige beslissing geven als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Het uitgangspunt van de wet bij het bepalen van een zorg- en contactregeling is dat kinderen belang hebben bij omgang met hun beide ouders. Dit volgt niet alleen uit artikel 1:247 BW, maar ook uit artikel 1:377a BW, dat onder andere invulling geeft aan het omgangsrecht tussen een kind en een niet-gezaghebbende ouder, en artikel 8 EVRM dat bepaalt dat ouders en kinderen recht hebben op family life. Omgang wordt alleen niet in het belang van het kind geacht indien er sprake is van één van de gronden die genoemd worden in artikel 1:377a lid 3 BW. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de rechter vreest dat omgang ernstig nadeel zal opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.

Indien één van de ouders de rechtbank verzoekt om een zorg- en contactregeling vast te stellen of een bestaande zorg- en contactregeling te wijzigen (of stop te zetten), dan zal de rechtbank als uitgangspunt nemen dat omgang in het belang van het kind is, tenzij….. Daarna zal er ten aanzien van de invulling van de zorg- en contactregeling een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van het kind en de belangen van beide ouders.

Naleving van een zorg- en contactregeling
Helaas komt het voor dat één van de ouders de gemaakte afspraken ten aanzien van de zorg- en contactregeling of de bij beschikking vastgelegde zorg- en contactregeling niet wil c.q. kan naleven. Indien door dit niet naleven de omgang tussen een ouder en kind gefrustreerd wordt, is het soms noodzakelijk dat er op korte termijn een voorziening getroffen wordt. In deze gevallen kan een kort geding procedure gestart worden. De rechtbank wordt in deze gevallen gevraagd om te bepalen dat de andere ouder de zorg- en contactregeling dient na te leven op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Deel deze pagina