Transitievergoeding naast WNT-vergoeding, mag dat?

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden waardoor een topfunctionaris een maximale ontslagvergoeding mag ontvangen van € 75.000,-- bruto. Op 1 juli 2015 bestaat door invoering van het nieuwe ontslagrecht het recht op een transitievergoeding bij de beëindiging van het dienstverband. Heeft een topfunctionaris recht op beide?

 

 

 

Nee, geen cumulatie

Hoewel volgens de tekst van de WNT een cumulatie mogelijk zou kunnen zijn, mag dit volgens de Kantonrechter Amsterdam in een uitspraak van 13 juni 2016 niet. Het doel van de WNT is geweest dat de tussen partijen overeen te komen vergoedingen bij beëindiging van het dienstverband in sectoren die worden gefinancierd met publieke gelden aan banden worden gelegd. Volgens de kantonrechter is daarmee niet te verenigen dat naast de transitievergoeding nog een vergoeding wordt overeengekomen die samen het maximum van de WNT te boven gaan. Indien cumulatie wel zou worden toegestaan zou de WNT echter het hiervoor beschreven doel missen.

Consequenties bij hogere vergoeding dan € 75.000,--

Topfunctionarissen en hun werkgevers dienen zich te realiseren dat de strikte toepassing van de norm van € 75.000,-- dus gehandhaafd wordt. Indien een hogere vergoeding wordt afgesproken wordt het teveel betaalde van de topfunctionaris teruggevorderd als ‘onverschuldigd betaald’. Daarbij is van belang te vermelden dat het salaris over de periode van vrijstelling van werkzaamheden (of schorsing) in het maximumbedrag van € 75.000,-- wordt meegenomen. Het is dus van essentieel belang om goed op te letten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met een topfunctionaris.

WNT en kostenvergoedingen

In bovengenoemde uitspraak wordt ook ingegaan op de vraag of het mogelijk is naast de maximumvergoeding van € 75.000,-- een bedrag voor advocaatkosten, outplacement en pensioenadvies overeen te komen met de topfunctionaris. Volgens de kantonrechter is dit slechts mogelijk indien deze tijdens het dienstverband mogen cumuleren met de maximale bezoldiging van de topfunctionaris. Met andere woorden: indien het maximum bezoldigingsniveau nog niet is bereikt is het mogelijk om hiervoor een vergoeding af te spreken. Ook daar is het dus opletten.

Meer informatie

Indien u informatie wenst over de WNT en de reikwijdte van de maximum ontslagvergoeding of indien u andere arbeidsrechtelijke vragen heeft kunt u contact met mij of één van mijn collega's van de sectie arbeidsrecht opnemen. 

Deel deze pagina