Veranderingen in het BV recht

I. Afschaffing van de verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011
In april is bekend geworden dat het huidige systeem van preventief toezicht door het ministerie van justitie  met ingang van 1 juli 2011 komt te vervallen. Dit betekent dat oprichtingen en statutenwijzigingen van besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen zonder verklaring van geen bezwaar kunnen plaatsvinden.
Deze verandering is het gevolg van het invoeren van het systeem van continue toetsing tijdens het bestaan (de levensloop) van de rechtspersoon, welk systeem op 1 juli 2011 wordt ingevoerd.
Ten aanzien van oprichtingen en statutenwijzigingen, die in de maand juni moeten worden gepasseerd, dient nog de gebruikelijke procedure te worden doorlopen. Indien met het passeren kan worden gewacht tot 1 juli of later is het niet (meer) nodig een verklaring van geen bezwaar aan te vragen.

Ii. Wijzigingen in de documentatieverplichtingen ingeval van fusies en splitsingen
In het najaar van 2010 is een wetsvoorstel ingediend die voorziet in de afschaffing en de mogelijkheid tot het afzien van een aantal documentatieverplichtingen bij fusie en splitsingen. In het wetsvoorstel wordt kort samengevat de mogelijkheid gegeven om af te zien van:

 • de verplichting om in een schriftelijke toelichting de redenen voor de fusie  te vermelden;
 • de eis dat onder omstandigheden een tussentijdse vermogensopstelling wordt opgemaakt;
 • de verplichting van het bestuur om de bij de fusie of splitsing betrokken organen in te lichten over gewijzigde omstandigheden na het voorstel van fusie.

De drie mogelijkheden bestaan alleen als alle leden of aandeelhouders van de fuserende rechtspersonen daarmee instemmen, aldus de tekst van het wetsvoorstel.

Iii. Vereenvoudiging en flexibilisering van het b.v.-recht.

Inleiding
Het huidige recht voor besloten vennootschappen is gebaseerd op het N.V.-recht; welk recht weer is ontstaan als uitvoering op basis van een Europese richtlijn. Het huidige recht wordt voor de besloten vennootschap als weinig flexibel en onnodig belastend ervaren. In veel landen om ons heen wordt dan ook naast de op de Europese richtlijn gebaseerde vennootschap een flexibelere rechtsvorm ingevoerd of zal deze op korte termijn worden ingevoerd.
Ook in Nederland is de behoefte ontstaan aan een meer flexibele rechtsvorm. Op 15 december 2009 is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet Vereenvoudiging Flexibilisering van het B.V.-recht aangenomen door de Tweede Kamer. In de eerste kamer heeft de plenaire behandeling op 17, 18 en 19 mei plaatsgevonden. Er wordt thans van uitgegaan dat de wet op 1 januari 2012 zal worden ingevoerd.
Het wetsvoorstel beoogt aandeelhouders meer vrijheid van handelen te geven bij de inrichting van B.V.’s, waarbij tevens de bescherming van crediteuren wordt gewaarborgd. 
Hieronder worden in vijf paragrafen (kort samengevat en zoveel mogelijk puntsgewijs) de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet aan de orde gesteld:

Kapitaal(bescherming)
De belangrijkste wijziging met betrekking tot het kapitaal en de kapitaalbescherming zijn puntsgewijs de volgende:

 • afschaffing van het verplichte minimum kapitaal van € 18.000,00;
 • afschaffing van de accountsverklaring bij storting in natura op aandelen;
 • verruiming van de mogelijkheden voor de vennootschap om eigen aandelen in te kopen;
 • vermelding van het maatschappelijk kapitaal (tot welk bedrag op grond van de statuten aandelen kunnen worden uitgegeven) is niet langer verplicht;
 • de nominale waarde van de aandelen mag in andere valuta dan euro luiden;
 • de bepaling van artikel 2: 204c van het Burgerlijk Wetboek (het zogenaamde “nachgrundungsartikel) komt te vervallen, ten gevolge waarvan voor rechtshandelingen tussen de oprichter en de vennootschap binnen twee jaar na oprichting geen accountantsverklaring meer zal zijn vereist;
 • het vervallen van 2: 207c BW ten aanzien van het verlenen van financiële steun dan wel het geven van zekerheid bij het verkrijgen van aandelen in haar kapitaal.

Levering van aandelen:
In het huidige recht is het besloten karakter van de besloten vennootschap gewaarborgd door het opnemen van een verplichte blokkeringsregeling in de statuten. Deze regeling wordt in het wetsvoorstel op belangrijke punten gewijzigd:

 • de blokkeringsregeling is niet langer verplicht;
 • overdraagbaarheid van de aandelen kan in de statuten voor een bepaalde periode worden uitgesloten;
 • ten aanzien van de prijsvaststelling van de aandelen geldt meer vrijheid.

Winstuitkeringen
Ook ten aanzien van dividenduitkeringen of uitkeringen uit vennootschappelijke reserves geldt meer vrijheid. In het nieuwe recht geldt het vereiste dat een B.V. uitkeringen mag doen, mits de uitkering er niet toe leidt dat de vennootschap niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • voor een besluit tot winstuitkering dient de goedkeuring van het bestuur te worden verkregen, welke goedkeuring wordt geweigerd indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap niet meer aan het bovengemelde uitgangspunt kan voldoen;
 • indien achteraf blijkt dat de vennootschap na een winstuitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders, die dat hadden behoren te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan;
 • degene die de uitkering ontving, terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na een uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan.

Stem- en winstrecht
In het wetsvoorstel wordt meer vrijheid geboden bij het toekennen van bepaalde winstrechten of stemrechten aan bepaalde soorten aandelen.
De belangrijkste wijzigingen hierbij zijn:

 • aan verschillende soorten aandelen kunnen verschillende stemrechten worden verbonden (verschillende soorten aandelen gelijk);
 • er aandelen zonder stemrecht kunnen worden ingevoerd;
 • commissarissen door houders van een bepaalde soort aandelen kunnen worden benoemd;
 • er aandelen zonder winstrecht kunnen worden ingevoerd.

Verbintenisrechtelijke verplichtingen
In het nieuwe wetsontwerp is het ook mogelijk om in de statuten aan aandelen verbintenisrechtelijke verplichtingen te verbinden, ten gevolge waarvan een aandeelhouder door deze aandelen te  verkrijgen is gebonden aan deze verplichtingen, zonder dat deze afzonderlijk aan hem moeten worden opgelegd. Hierbij valt te denken aan de verplichting om de vennootschap additioneel te financieren of bepaalde producten aan de vennootschap te leveren of af te nemen.

Slot
Duidelijk is dat de nieuwe wet veel meer mogelijkheden zal bieden voor de B.V. als samenwerkingsvorm tussen meerdere (groepen van) aandeelhouders. Veel meer als te voren kan  maatwerk in de statuten worden geleverd en zal het nieuwe B.V.-recht een welkome aanvulling voor de notariële praktijk zijn.
Indien het wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2012 zal worden ingevoerd zal door ons kantoor in het najaar verschillende seminars en/of bijeenkomsten worden georganiseerd om u nader te informeren over de hiervoor besproken wijzigingen en de mogelijke  gevolgen voor u in de praktijk.

Deel deze pagina