Vergoeding van smartengeld, wat is de stand van zaken?

Vergoeding van smartengeld, wat is de stand van zaken?

Het leven zit vol met risico’s. Zo raken bijvoorbeeld dertien Nederlanders per 100.000 jaarlijks gewond bij een verkeersongeval en liepen in 2012 bijna een half miljoen werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Een ongeval veroorzaakt bij het slachtoffer meestal schade, die in veel gevallen kan worden verhaald op een aansprakelijke partij. Schade bestaat uit materiële- en immateriële schade (smartengeld). Over het smartengeld wil ik het met u hebben. De hoogte van het smartengeld blijft in Nederland al enige tijd achter bij de ons omringende landen. Tijd voor een update dus, maar zo ver is het nog niet helemaal.

Het smartengeld dient als vergoeding voor het leed van het slachtoffer, en wordt ‘naar billijkheid’ vastgesteld. In de praktijk wordt het smartengeld vastgesteld door rekening te houden met de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Een groot aantal van die gevallen zijn opgenomen in de zogenaamde ‘Smartengeldgids’. De hoogte van het in Nederland toegewezen smartengeld heeft sinds 1992, bij gevallen van ernstig letsel, geen ontwikkeling meer doorgemaakt . In de rechtspraak zijn inmiddels (voorzichtige) pogingen gedaan om deze impasse te doorbreken. De rechtbank Midden-Nederland heeft, bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld voor een comateuze patiënt, rekening gehouden met toegewezen bedragen in Duitsland en Groot-Brittannië, om aldus tot een hogere vergoeding te komen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft, met hetzelfde doel voor ogen, het in de Smartengeldgids vastgestelde bedrag aan smartengeld eenvoudigweg verhoogd met tien procent. Naast of misschien zelfs juist door de ontwikkelingen in de rechtspraak is inmiddels de Werkgroep Modernisering Vaststelling Smartengeld ingesteld, die op termijn met aanbevelingen zal komen.

Kortom: de tijd lijkt rijp voor een nadere aansluiting van Nederland bij de ons omringende landen met betrekking tot de vaststelling van de hoogte van het smartengeld, althans voor een herijking van het huidige niveau van het smartengeld. Daarnaast zijn niet alleen op het gebied van het smartengeld van het slachtoffer zelf ontwikkelingen gaande. Op 28 mei 2014 is opnieuw een (aangepast) wetsvoorstel verschenen, dat het mogelijk zou moeten maken om – naast shockschade die al kan worden gevorderd onder bepaalde omstandigheden – ook zogenaamde ‘affectieschade’ vergoed te krijgen. Het doel van dit wetsvoorstel is (onder andere) om een vergoeding te verkrijgen voor diegene die nadeel lijdt, doordat een persoon waarmee hij of zij een nauwe (affectieve) band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt. Ook hier lijkt de tijd (nu wel) rijp voor vernieuwing. In ieder geval worden er op gebied van vergoeding van ‘smartengeld’ goede initiatieven ontplooid om de slachtoffers en hun directe naasten (meer) te compenseren.

Mocht u vragen hebben over smartengeld, of over letsel- en overlijdensschade in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de letselschadeadvocaten van ons kantoor. U kunt voor meer informatie ook kijken op www.dehaanlawletselschade.nl.

Deel deze pagina