Wet hervorming kindregelingen en de kinderalimentatie

Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet hervorming kindregelingen aangenomen. Deze wet heeft tot doel het hervormen en versoberen van het bestaande stelsel van kindregelingen. Het stelsel dient volgens de Memorie van Toelichting te worden vereenvoudigd, de arbeidsparticipatie van ouders dient te worden vergroot en er dient inkomensondersteuning te worden geboden waar die het hardst nodig is. Maar wat gaat er voor u nu feitelijk veranderen? En hebben deze veranderingen invloed op uw recht op c.q. verplichting tot het betalen van kinderalimentatie?

Vereenvoudigen kindregelingen: van 11 naar 4
Allereerst is besloten de bestaande kindregelingen te vereenvoudigen van 11 naar slechts 4 kindregelingen:
1.    kinderbijslag;
2.    kindgebonden budget;
3.    combinatiekorting;
4.    kinderopvangtoeslag.

Het nieuwe stelsel zal berusten op twee peilers. Enerzijds de inkomensondersteuning voor ouders met kinderen, vormgegeven in de kinderbijslag en het kindgebonden budget, anderzijds het bevorderen van arbeidsparticipatie bij ouders met kinderen, vormgegeven door de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Zoals uit bovenstaande al blijkt, vervallen een groot aantal bestaande kindregelingen. Zo vervallen vanaf 1 januari 2015:

  • de verhoging kindgebonden budget in verband met afschaffen gratis schoolboeken en de tegemoetkomen onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • de ouderschapsverlofkorting;
  • de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, de zogenaamde LOK (fiscaal voordeel bij betaling van kinderalimentatie);
  • de tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen en integreren in kinderbijslag;

Bovendien verandert het stelsel van de kinderbijslag ingrijpend, waardoor aanvullingen en voorwaarden die tot op heden bestonden per 1 januari 2015 of geleidelijk tot aan juli 2016 meer en meer verdwijnen. Zo verdwijnt de inkomenstoets voor uitwonende kinderen onder de 16 jaar, worden de tijdsbestedingsvoorwaarden kinderbijslag voor 16- en 17 jarigen beperkt, en wordt de hoogte van de kinderbijslag aangepast.

Kinderbijslag
Binnen de kindregeling kinderbijslag verandert de aankomende jaren veel. Waar ouders tot heden een percentage van het basiskinderbijslagbedrag kregen, gebaseerd op de leeftijd van hun kind, wordt dat in de toekomst één vast percentage, te weten 70% van het basisbedrag. Deze regeling zal geleidelijk aan worden ingevoerd en ziet er als volgt uit:

                   Voorheen % van    1 juli 2014    1 juli 2015   1 juli 2016
                  
het basisbedrag
Kind 0 t/m 5 jaar      70%               70%           70%          70%
Kind 6 t/m 11 jaar     85%               80%           75%          70%    
Kind 12 t/m 17 jaar    100%              90%           80%          70%    

Tot aan januari 2016 wordt de basisbijdrage kinderbijslag bovendien niet geïndexeerd.

Kindgebonden budget
Ook het bestaande stelsel van het kindgebonden budget gaat op de schop. Binnen dit stelsel wordt onderscheid gemaakt naar huishoudtype en hoogte van het inkomen. Om de inkomensvoordelen van werkende alleenstaande ouders en niet-werkende alleenstaande ouders gelijk te trekken, wordt een nieuwe, hogere bijdrage binnen het kindgebonden budget geïntroduceerd: de “alleenstaande-ouderkop”.

Alleenstaande-ouderkop
Voor alle alleenstaande ouders met een laag inkomen wordt deze nieuwe regeling gehanteerd. Zo ontstaan niet langer verschillen tussen de tegemoetkoming voor een werkende ouder die voorheen recht had op alleenstaande ouderkorting en een niet-werkende ouder die een inkomenstegemoetkoming kreeg vanuit de bijstand, welke vaak hoger was dan de alleenstaande ouderkorting. De regering wil met deze regeling stimuleren dat alleenstaande ouders gaan werken door de financiële belemmering weg te nemen en een uniform beleid hanteren voor alle alleenstaande ouders. Je hebt recht op de alleenstaande-ouderkop wanneer je geen partner hebt in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Door invoering van de alleenstaande-ouderkop gaat een alleenstaande ouder er tot maximaal € 2.800,- per jaar op vooruit.

Verhogen kindgebonden budget voor het eerste en het tweede kind
Daarnaast worden de bedragen van het kindgebonden budget vanaf 1 januari 2015 voor het eerste en het tweede kind verhoogd. Het bedrag kindgebonden budget voor het eerste kind zal met € 29,- verhoogd worden naar € 1.046,-. Het bedrag voor het tweede kind zal verhoogd worden met € 510,- naar maximaal € 1.046,-.

Verlaging inkomensgrens
De regering wenst met dit wetsvoorstel te bewerkstelligen dat relatief draagkrachtige ouders een bijdrage leveren om de overheidsfinanciering op orde te krijgen. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget gaat als gevolg daarvan omlaag. De huidige inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget bedraagt € 26.147,-. Vanaf dit gezamenlijk toetsinkomen vermindert de bijdrage waarop recht bestaat met 7,6% van het verschil tussen het gezamenlijke toetsinkomens van ouders en de grens van € 26.147,--. Om het kindgebonden budget steeds meer te gaan richten op de lage inkomens gaat de grens, vanaf waar het budget geleidelijk afbouwt, omlaag. De inkomensgrens komt voorts te liggen rond het wettelijk minimumloon, op dit moment € 19.767,-. Zo wordt de grens voor kindgebonden budget gelijkgetrokken met de grens voor zorgtoeslag. Voor de lage inkomens wordt het verlagen van deze grens opgevangen door de verhoging van het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind.

Afschaffen aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, LOK

Naast de wijzigingen binnen het bestaande stelsel wordt een belangrijke fiscale aftrekpost voor ouders bij wie hun kind(eren) niet de hoofdverblijfplaats heeft/hebben, per 1 januari 2015 afgeschaft. Dit scheelt voor jongeren tot en met 18 jaar tussen de € 295,- en € 415,- per kwartaal. Voor jongeren boven de 18 jaar scheelt dat zelfs tussen de € 355,- en € 1.065,- per kwartaal.

Resultaten
Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt duidelijk dat over het algemeen alle huishoudens met kinderen een negatief inkomenseffect ondervinden ten gevolge van het doorvoeren van deze wijzigingen. Gemiddeld gaat een gezin er tussen de 0 en 2 % op achteruit.

Gevolgen voor uw alimentatie?
Maar wat hebben deze wijzigingen voor gevolgen voor uw alimentatierecht/-plicht? De Expertgroep alimentatienormen heeft hier in november jl. een aanbeveling over gedaan. Er vinden twee belangrijke wijzigingen plaats door invoering van dit wetsvoorstel die voor u van invloed kunnen zijn op uw alimentatierecht/-plicht.

Afschaffen fiscaal voordeel (LOK)
Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt vanaf 1 januari 2015 de aftrek uitgaven voor levensonderhoud afgeschaft. Per 1 januari aanstaande is de kinderalimentatie aldus niet langer aftrekbaar voor de alimentatieplichtige. Ten gevolge hiervan zal de alimentatieplichtige minder draagkracht hebben, terwijl het te betalen alimentatiebedrag ongewijzigd blijft. Dit kan voor u grote gevolgen hebben, nu bij het berekenen van de kinderalimentatie in beginsel wel rekening is gehouden met het door u te ontvangen fiscale voordeel. Reden waarom ook de minister bij de bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft aangegeven dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden, op grond waarvan de alimentatieplichtige een herziening van het alimentatiebedrag kan vragen. De Expertgroep onderschrijft dit standpunt van de minister. Ook zij zijn van mening dat er door het wijzigingen van de fiscale wetgeving aanleiding kan zijn om tot herbeoordeling van een eerder overeengekomen of vastgestelde bijdrage over te gaan.

Wijziging behoefte kind
Daarnaast zal door invoering van het wetsvoorstel ook de behoefte van uw kind mogelijk wijzigen. Binnen het huidige stelsel van alimentatierekenen komt het door de alimentatiegerechtigde ouder te ontvangen kindgebonden budget in mindering op de behoefte van uw kind. Het nieuwe stelsel kent een hogere bijdrage toe aan alleenstaande ouders: de alleenstaande-ouderkop. Komt de alimentatiegerechtigde ouder in aanmerking voor de allleenstaande-ouderkop, dan wordt het te ontvangen kindgebonden budget hoger. De Expertgroep beveelt aan het totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op de in de tabel gevonden eigen aandeel van ouders in de behoefte van het kind.  Door verhoging van het kindgebonden budget, wordt dit eigen aandeel verlaagd, mogelijk zelfs tot nul. Mocht dit bij u het geval zijn, dan kan er reden zijn om tot de kinderalimentatie te verlagen.

Neem contact met ons op om te zien of er in uw situatie aanleiding is tot wijziging van de kinderalimentatie!

Deel deze pagina