De invoering van de flexibele besloten vennootschap (“Flex-B.V.”) per 1 oktober 2012

De invoering van de flexibele besloten vennootschap (“Flex-B.V.”) per 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft op 12 juni jongstleden, eindelijk, het “Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht” aangenomen. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de wettelijke regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De zogenaamde “Flex-B.V.” doet haar intrede. Omdat het gaat om ingrijpende veranderingen, is eveneens een wetsvoorstel aangenomen dat ziet op de invoering van de nieuwe wet. Hierin zijn overgangsbepalingen opgenomen. Met de nieuwe wet, die in werking treedt op 1 oktober 2012, wordt beoogd meer bedrijven uit het buitenland aan te trekken. Door de wettelijke regeling voor besloten vennootschappen eenvoudiger en flexibeler te maken en meer te laten aansluiten op de praktijk, hoopt men een impuls te geven aan het bedrijfsleven. Voor ondernemers wordt het eenvoudiger, goedkoper en aantrekkelijker om een besloten vennootschap op en in te richten. Het oprichten van een besloten vennootschap kan fiscaal interessant zijn. Daarnaast beperkt het de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer, biedt het mogelijkheden voor het opbouwen van een (aanvullend) pensioen in eigen beheer en zorgt het ervoor dat een bedrijf eenvoudiger kan worden overgedragen aan een opvolger. Een van de belangrijkste wijzigingen ten gevolge van de nieuwe wet, is dat het minimumstartkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Er hoeft onder de nieuwe wet nog slechts één aandeel met stemrecht gehouden te worden door een ander dan de vennootschap zelf, wat betekent dat een besloten vennootschap kan worden opgericht met één aandeel van bijvoorbeeld één euro(cent). De gedachte achter de invoering van het verplichte minimumkapitaal bij oprichting van 18.000 euro was dat eventuele schuldeisers ervan verzekerd zouden zijn dat ze hun vorderingen op de vennootschap voldaan kregen. Dit blijkt in de praktijk echter een schijnzekerheid, omdat het geld vaak kort na oprichting weer uit de besloten vennootschap wordt gehaald, het zogenaamde kasrondje. De nieuwe wet voorziet ons van een evenwichtiger systeem van crediteurenbescherming. Zo mogen bestuurders straks, op het moment dat zij weten of behoren te weten dat de vennootschap niet langer kan blijven voldoen aan haar opeisbare betalingsverplichtingen, niet langer overgaan tot het doen van uitkeringen aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden. Handelen bestuurders onzorgvuldig, dan dreigt bovendien een persoonlijke aansprakelijkheid. Bestuurders - en ook aandeelhouders - zijn onder de nieuwe wet aldus meer dan ooit gehouden tot zorgvuldig en terughoudend handelen. Naast het afschaffen van het minimumkapitaal, komen ook de verklaring van de bank dat het minimumkapitaal daadwerkelijk op een bankrekening ten name van de op te richten besloten vennootschap is gestort, alsmede de verplichte accountantscontrole te vervallen. Daar waar de accountant op dit moment inbreng in natura op zijn waarde dient te toetsen, kan dit onder de nieuwe wet achterwege blijven.

Een andere wijziging is dat het niet langer verplicht is een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen. Een blokkeringsregeling - een regeling die vrije overdraagbaarheid van aandelen beperkt -kent onder de huidige wet twee varianten. Enerzijds de aanbiedingsregeling, die inhoudt dat een aandeelhouder die voornemens is zijn aandelen te verkopen, deze eerst te koop aan dient te bieden aan zijn (eventuele) mede-aandeelhouders, anderzijds de goedkeuringsregeling, die voor de overdracht van aandelen goedkeuring vereist van het bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders. Onder de nieuwe wet krijgt de blokkeringsregeling een facultatief karakter. Zo wordt het mogelijk om geen blokkeringsregeling van toepassing te laten zijn, maar ook om bijvoorbeeld de overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn uit te sluiten. Bijzonder aan het vervallen van een verplichte blokkeringsregeling is dat het juist deze regeling is waaraan de besloten vennootschap haar “besloten karakter” ontleent. En er is nog veel meer. Zo wordt het voor iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders mogelijk om een eigen bestuurder te benoemen. Daarnaast kunnen onder de nieuwe wet stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden uitgegeven en kunnen de statuten straks voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht. De mogelijkheden van besluitvorming buiten de algemene vergadering van aandeelhouders worden verruimd en de wettelijke geschillenregeling wordt effectiever. Ondernemers krijgen veel vrijheid bij de inrichting van de statuten van hun besloten vennootschap. Het oprichten van een besloten vennootschap wordt maatwerk. Voor bestaande besloten vennootschappen geldt dat het - om volop te kunnen profiteren van de flexibiliteit en vrijheid die de nieuwe wet te bieden heeft - aan te bevelen is om de statuten aan te laten passen. Bij De Haan AGW Advocaten & Notarissen staat een team van deskundigen voor u klaar om u te informeren en adviseren over de gevolgen van de wetswijzigingen,toegespitst op uw situatie. U kunt contact opnemen met een van onze (kandidaat-)notarissen of advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Daarnaast organiseren wij vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wetgeving een vijftal (kosteloze) bijeenkomsten voor accountants, fiscalisten en andere professionele belangstellenden, in welke bijeenkomsten de veranderingen worden toegelicht. Hierbij wordt ook ruim aandacht besteed aan het overgangsrecht. Voor meer informatie en de data van deze bijeenkomsten verwijs ik u graag naar onze website www.dehaanlaw.nl. Afke Deen

Deel deze pagina