Nieuwe methode berekening kinderalimentatie

Nieuwe methode berekening kinderalimentatie

Op 1 april jl. is de Richtlijn Vereenvoudiging Kinderalimentatie in werking getreden. De richtlijn is een gevolg van de roep om vereenvoudiging, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Al langere tijd was duidelijk dat de regels herziening behoefden, mede omdat de zorg en kosten voor de kinderen steeds meer tussen de ouders worden gedeeld, terwijl de regels daar niet goed rekening mee hielden. Onder het tot 1 april geldende stelsel waren voor de vaststelling van kinderalimentatie twee zaken van belang, namelijk de behoefte van het kind en de draagkracht van de onderhoudsplichtigen. Dit blijft onder het nieuwe stelsel ook zo. De wijze waarop de behoefte en de draagkracht worden berekend zijn echter beiden per 1 april jl. gewijzigd. Behoefte De behoefte van een kind is het bedrag dat een kind maandelijks nodig heeft. De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto besteedbare gezinsinkomen. De gedachte is hierbij dat een deel van het netto gezinsinkomen aan het kind wordt besteed. Per 1 april is het zo dat dit netto gezinsinkomen wordt verhoogd met een eventueel kindgebonden budget, dat was voorheen niet het geval. Aan de hand van de zogeheten Nibudnormen kan vervolgens de behoefte worden bepaald op basis van de leeftijd van het kind en het netto gezinsinkomen dat is verhoogd met een eventueel kindgebonden budget. Op die behoefte strekt vervolgens het kindgebonden budget waar de onderhoudsgerechtigde recht op heeft in mindering. Doordat het kindgebonden budget op de behoefte in mindering strekt, wordt recht gedaan aan het doel waarvoor die bijdrage bestemd is, namelijk als tegemoetkoming in de kosten van het kind. Per saldo betekent dit dat als er aanspraak gemaakt kan worden op kindgebonden budget, de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind lager zal zijn. Draagkracht De tweede stap is dat berekend wordt wat de onderhoudsplichtigen kunnen bijdragen in de behoefte van het kind, dus wat de draagkracht is. Onderhoudsplichtig zijn in ieder geval de ouders. Is de onderhoudsgerechtigde opnieuw getrouwd, dan is de nieuwe partner stiefouder en heeft deze een onderhoudsplicht tijdens het huwelijk en alleen voor zover het betreft de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot. Wat nieuw is dat de draagkracht forfaitair wordt berekend, namelijk op basis van een draagkrachttabel en een formule.  Gevolg daarvan is dat niet meer de daadwerkelijke lasten van de onderhoudsplichtigen in aanmerking worden genomen. Als alle omstandigheden in aanmerking genomen, die forfaitaire berekening voor de onderhoudsplichtige tot een onaanvaardbare uitkomst leidt,  kan deze een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets en kan een correctie plaatsvinden. Voor een geslaagd beroep op de aanvaardbaarheidstoets moet aangetoond worden dat de alimentatie niet kan worden betaald. Uitgangspunt in het nieuwe systeem is dat de verzorgende ouder alle kosten betaalt, behalve de verblijfskosten van de andere ouder. Deze andere ouder mag ter compensatie van de kosten die gemaakt worden voor het verblijf van het kind bij hem of haar, een zorgkorting toepassen op hetgeen aan alimentatie betaald moet worden. Met het nieuwe systeem wordt beoogd eventuele armoede over de beide ouders te verdelen en deze niet meer alleen neer te laten komen op de verzorgende ouder. Zo moeten ook de laagste inkomens een bijdrage van minimaal € 25,-- betalen, mits men maar niet minder overhoudt dan de bijstandsnorm. Uitkomst De voorlopige conclusie is dat de kinderalimentatie berekend op basis van het op 1 april jl. ingetreden systeem per saldo op een lager bedrag uitkomt dan onder het daarvoor geldende systeem het geval was. Alhoewel het streven was het systeem eenvoudiger te maken, blijkt dat in de praktijk juist niet het geval te zijn. Het is juist ingewikkelder geworden. Het gebruik van forfaitaire lasten in plaats van de werkelijke lasten, kan tot onredelijke uitkomsten leiden. Zo wordt in beginsel geen rekening meer gehouden met dubbele woonlasten, aangezien de lasten forfaitair worden berekend. Dit zal de acceptatie van de uitkomsten van de berekeningen niet doen toenemen. Voor alimentatie die met ingang van 1 april 2013 of later wordt vastgesteld of gewijzigd geldt het nieuwe systeem De wet geeft aan dat herziening van alimentatie gevraagd kan worden als sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Het enkele gegeven dat de Richtlijn per 1 april jl. in werking is getreden is niet voldoende om een eventuele herziening van de alimentatie te vragen. Er zijn bijkomende omstandigheden nodig. Als u vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, en/of uw eigen situatie wilt laten beoordelen, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met een van de in het personen- en familierecht gespecialiseerde advocaten van De Haan Advocaten & Notarissen.

Deel deze pagina