Voorlopig geen verbod op asbestdaken

4 juni 2019

Wetsvoorstel sanering asbestdaken verworpen

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over het zogeheten verbod op asbestdaken, welk verbod per 31 december 2024 zou gaan gelden. Al in maart 2015 kondigde de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan dat begin 2024 alle asbestdaken in Nederland vervangen zouden moeten zijn. Een enigszins symbolische datum omdat dertig jaar geleden – namelijk op 1 juli 1993 – het verbod op asbest in Nederland in werking is getreden. Sinds die datum mogen particulieren en bedrijven asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken.

Sinds 2005 geldt het asbestverbod ook in de gehele Europese Unie. Ofwel, in nieuwe producten mag geen asbest meer zitten. Hoe zit dit met oudere producten waarin wel nog asbest aanwezig is? Over het algemeen geldt dat als asbest vastzit in ander materiaal en niet snel kan worden beschadigd er geen gevaar voor de (volks) gezondheid bestaat. Pas als asbestvezels kunnen vrijkomen moet actie worden ondernomen.   

Omdat daken – naast asbestwegen – de belangrijkste bron bleken waardoor asbestvezels nog in het milieu kwamen, is ingestoken op een algeheel verbod van asbestdaken. Omdat vanaf 1993 al een asbestverbod in Nederland geldt, was de rekensom snel gemaakt dat het redelijk zou zijn dat (asbest)daken, die een gemiddelde levensduur van dertig jaar kennen, uiterlijk in 2024 zouden moeten worden vervangen. Dat de met de sanering gemoeide kosten voor rekening van de eigenaren van de asbestdaken zouden komen, ofwel de particulieren en de bedrijven, stuitte op bezwaren. Om hen tegemoet te komen stelde de staatssecretaris een tijdelijke subsidiepot van EUR 75 miljoen ter beschikking, met een maximum van EUR 25.000 per adres. Volgens de website van de Rijksoverheid is vanaf 2016 tot en met 2018 ruim 30 miljoen vierkante meter gesaneerd. Voor voormalige (agrarische) bedrijven was het tevens enige periode mogelijk deel te nemen aan het stimuleringsprogramma “asbest eraf, zonnepanelen erop”.

Begin februari 2017 werd – twee jaar na de eerste aankondiging van het verbod op asbestdaken – het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) ingediend. Op 16 oktober 2018 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de SGP stemde toen tegen. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 28 mei 2019 bleek echter dat hoewel de regering een asbestveilige omgeving nastreeft, zorg bestaat over de proportionaliteit van een verbod in 2024 in relatie tot de “haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering in voorgesteld tempo”. Vanwege deze bezwaren wijzigde de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat op het laatste moment het wetsvoorstel door voor te stellen het verbod niet per 31 december 2024 maar per 1 januari 2028 te laten ingaan. Dit mocht niet baten. Vandaag strandde het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Hiermee lijkt het asbestverbod voorlopig van de baan.

Heeft u vragen over de juridische consequenties?

Wilt u weten of ergens asbest in zit dan kunt een asbestinventarisatierapport laten opstellen door een gecertificeerd asbestbedrijf. Heeft u vragen over de juridische consequenties in zake van de aanwezigheid van asbest (bijvoorbeeld op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht)? Neemt u dan gerust direct contact op met mr. Arlette van Wessel (E: a.vanwessel@dehaanlaw.nl,  T: 058 294 79 25) of met één van onze kantoren: