Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Haan Advocaten & Notarissen B.V. (KvK-nummer: 02058197), tevens handelende onder de naam: De Haan Advocaten & Notarissen, De Haan Advocaten, De Haan Notarissen, De Haan AGW Advocaten & Notarissen en De Haan Stein Advocaten, gebruiker van deze algemene voorwaarden,  hierna aan te duiden als: ”De Haan”, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat en het ambt van notaris uit te oefenen. Voor de adresgegevens wordt verwezen naar de website: www.dehaanlaw.nl.

Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Alle werkzaamheden door De Haan en door haar ingeschakelde derden (hulppersonen) worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht (hierna ook te noemen: “de Opdracht”)  tussen de opdrachtgever (hierna zowel in enkel- als meervoud te noemen: “Cliënt”) en De Haan. Op alle tussen Cliënt en De Haan gesloten overeenkomsten van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De Opdracht beschouwt De Haan als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

1.3 Naast De Haan kunnen alle personen (en in voorkomend geval hun erfgenamen) die bij de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld een beroep doen op deze algemene voorwaarden, ongeacht of zij op het moment dat zij door Cliënt worden aangesproken nog werkzaam zijn voor of in dienst zijn van De Haan.

Artikel 2 Financiële bepalingen

2.1 De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij Cliënt in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met 7% kantoorkosten en btw. De Haan kan zowel voor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.

2.2 Indien de overeenkomst door of vanwege Cliënt dan wel bij de opdracht betrokken derden eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft De Haan recht op betaling van het volle loon.

2.3 Indien Cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de Opdracht blijkt dat Cliënt niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is Cliënt gehouden de door De Haan in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief vermeerderd met 7 % kantoorkosten en btw.

2.4 Kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank (griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d., worden middels een factuur doorberekend aan Cliënt.

2.5 Facturen dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan. Voor facturen die een voorschot of kosten van derden inhouden geldt een termijn van zeven dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2.6 Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Cliënt in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Voorts is Cliënt over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien Cliënt een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.

2.7 De Haan is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

2.8 Indien Cliënt niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet, is De Haan bevoegd de procedure niet aanhangig te maken. Indien de procedure reeds gestart mocht zijn, kan de niet betaling van het griffierecht leiden tot een ontslag van instantie als Cliënt eisende partij is, dan wel een verstekveroordeling als Cliënt gedaagde partij is. De Haan is niet aansprakelijk voor eventueel door Cliënt te lijden schade.

2.9 De Haan is bevoegd aan Cliënt toekomende gelden, die De Haan onder zich heeft of krijgt, met openstaande factu(u)r(en) te verrekenen. Indien aan Cliënt toebehorende gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden De Haan Advocaten dan wel worden aangehouden op de notariële kwaliteitsrekening van De Haan in de zin van artikel 25 Wet op het notarisambt en deze gelden aan Cliënt dienen te worden betaald, geeft Cliënt met het aangaan van de Opdracht toestemming aan De Haan om de Stichting Beheer Derdengelden De Haan Advocaten dan wel de notaris op te dragen een met de openstaande factu(u)r(en) corresponderend bedrag of een gedeelte daarvan aan De Haan te betalen ter gehele of gedeeltelijke voldoening van die factu(u)r(en), tenzij de geldende gedragsregels dit niet toelaten.

2.10 Voor zover de notaris ingevolge de Regeling op het notarisambt aan Cliënt rente verschuldigd is, zal de verschuldigde rente nimmer hoger zijn dan het daadwerkelijk door De Haan ontvangen rente. De notaris is geen rente verschuldigd bij kortlopende transacties van maximaal vijf werkdagen en over de overdrachtsbelasting gedurende de termijn als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2.11 De Haan licht Cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Zij deelt tijdig aan Cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De Haan zal de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere Opdracht, ander deel van de Opdracht of een ander dan  Cliënt.

Artikel 3 Pand- en cessieverbod uitkering gelden notaris

3.1 Een vordering van Cliënt op De Haan tot betaling van een op de notariële kwaliteitsrekening aangehouden bedrag is onoverdraag-baar in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek en  kan derhalve niet worden gecedeerd of verpand.

3.2 De Haan betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen.

Artikel 4 Beperking van aansprakelijkheid

4.1 Indien zich bij de uitvoering van de Opdracht door De Haan en/of door haar ingeschakelde derden een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor De Haan jegens Cliënt aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door De Haan afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat De Haan in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

4.2 Indien door of in verband met de uitvoering van de Opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor De Haan aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door De Haan afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat De Haan in verband met die verzekering draagt.

4.3 Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade door De Haan jegens Cliënt beperkt tot drie keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 50.000,--, maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade, tenzij de van toepassing zijnde Beroeps- en gedragsregels anders mochten bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het ingevolge deze regels minimaal toelaatbare bedrag.

4.4 De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheids-beperkingen gelden  niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Haan of met de leiding van De Haan belaste personen.

4.5 De aan De Haan gegeven Opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de Opdracht door De Haan zijn ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens Cliënt te aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van De Haan niet verder dan de aansprakelijk-heidsbeperking van deze derden.

4.6 Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde derde wordt ingeschakeld, terwijl deze derde niet aan De Haan verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door De Haan aangegaan samenwerkingsverband, is De Haan niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde.

4.7 Het recht op schadevergoeding jegens De Haan vervalt indien Cliënt de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schadetoebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende Opdracht.

4.8 Niet alleen De Haan maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij De Haan werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

Artikel 5 Wwft

Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is De Haan verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Cliënt. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van Cliënt opgenomen. Cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de Opdracht ermee in dat De Haan ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder Cliënt van die melding op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Privacy

De Haan verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de Opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. De Haan zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van De Haan wordt verwezen naar het privacy statement. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van De Haan.

Artikel 7 Beroeps- en gedragsregels

De Haan houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor advocaten en notarissen. Een uitleg van deze regels is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl en in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 8 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht  

Op de rechtsverhouding tussen De Haan en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland zittingsplaats Groningen bevoegd van een geschil tussen Cliënt en De Haan kennis te nemen, tenzij het geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur of Geschillencommissie Notariaat is voorgelegd (zie voor de  Klachten- en Geschillenregeling: http://www.dehaanlaw.nl/klachten-regeling

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld en gepubliceerd op de website van De Haan: www.dehaanlaw.nl Op verzoek is een Engelstalig of Duitstalig exemplaar beschikbaar. De Nederlandse tekst is bindend.

 

Versie januari 2019

Deel deze pagina