Bert Gunnink

Bert Gunnink, een toegewijde kandidaat-notaris bij DeHaan, staat bekend als een ervaren professional op het gebied van scheepvaarttransacties en ondernemingsrecht. Met expertise in het opzetten en aanpassen van juridische structuren, het faciliteren van vlotte overnametransacties, het begeleiden van de overdracht van schepen (zowel zeeschepen als binnenvaartschepen), en het leiden van herstructurerings- en herfinancieringstrajecten voor aanzienlijke (maritieme) ondernemingen, biedt Bert doelgerichte juridische oplossingen.

Zijn carrière bij DeHaan begon in 2012 als student-stagiair, waarbij hij zijn notariële en fiscale rechtenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooide. Eind 2018 voltooide Bert met succes de Grotius specialisatieopleiding Fusies en Overnames. Sinds 2019 is hij aspirant-partner bij DeHaan, waar hij zijn reputatie als vertrouwde expert in het vak verder heeft verstevigd.

Berts vastberadenheid om optimale resultaten voor cliënten te bereiken, vormt de kern van zijn benadering van elke zaak. Zijn inzet heeft hem waardering opgeleverd van zowel opkomende ondernemers als directeuren van grootschalige internationale ondernemingen, die zijn efficiëntie en doortastende probleemoplossing prijzen.

Als actieve bijdrager aan het juridische dialoog deelt Bert regelmatig inzichten via blogs op onze website, waarin hij complexe kwesties eenvoudig uitlegt en expertise deelt. Tevens organiseert hij webinars waarin hij zakelijke belanghebbenden bijpraat over de meest recente juridische ontwikkelingen. Bert is een gewaardeerd lid van de sectie Handel, Transport en Logistiek.

Mocht u een persoonlijk gesprek met Bert wensen, dan verwelkomt hij de gelegenheid om met u te overleggen. Zijn expertise strekt zich uit tot verder dan advies, aangezien hij actief samenwerkt met cliënten om de juridische en fiscale implicaties van hun plannen te ontrafelen.

Voel u vrij om contact op te nemen met Bert voor een gedegen verkenning van uw juridische behoeften en zakelijke doelstellingen.

English

Bert Gunnink, a dedicated candidate-notary at DeHaan, is recognized as an experienced professional in maritime transactions and corporate law. With expertise in establishing and adjusting legal structures, facilitating smooth acquisition transactions, overseeing the transfer of vessels (both sea-going and inland), and leading restructuring and refinancing projects for substantial (maritime) enterprises, Bert provides targeted legal solutions.

His career at DeHaan began in 2012 as a student-intern, completing his studies in notarial and tax law at the Rijksuniversiteit Groningen. In late 2018, Bert successfully completed the Grotius specialization program in Mergers and Acquisitions. Since 2019, he has been an aspirant-partner at DeHaan, further solidifying his reputation as a trusted expert in the field.

Bert’s determination to achieve optimal results for clients is at the core of his approach to every case. His commitment has earned him praise from both emerging entrepreneurs and directors of large-scale international enterprises, who commend his efficiency and decisive problems solving.

As an active contributor to the legal dialogue, Bert regularly shares insights through blogs on our website, simplifying complex issues and sharing expertise. Additionally, he conducts webinars to update business stakeholders on the latest legal developments. Bert is a valued member of the Trade, Transport, and Logistics section.

If you wish to have a personal discussion with Bert, he welcomes the opportunity to collaborate with you. His expertise extends beyond mere advice, as he actively works with clients to unravel the legal and fiscal implications of their plans.

Feel free to reach out to Bert for a comprehensive exploration of your legal needs and business objectives.

Gerelateerde posts