Aanbestedende diensten dienen hun gunningsbeslissingen afdoende te motiveren, maar hoeven geen inzage te geven in de inschrijving van de winnende inschrijver

28 januari 2022

In haar uitspraak van 13 januari jl. geeft de Rechtbank Den Haag een duidelijk kader waaraan voorlopige gunningsbeslissingen in een aanbestedingsprocedure moeten voldoen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden een Europese openbare aanbesteding georganiseerd voor de selectie van een vertaaldienstverlening. Het gunningscriterium was de beste prijs/kwaliteitverhouding. De opdracht was onderverdeeld in twee percelen. In beginsel kon een inschrijver slechts één perceel gegund krijgen, tenzij de kwaliteitsscore op perceel 2 van de opvolgende inschrijver 25% lager was dan de score op kwaliteit bij perceel 2 van de winnaar van perceel 1. In dat geval kon de winnaar van perceel 1 ook perceel 2 winnen.

Beoordeling en bezwaar

In totaal hebben vier partijen een inschrijving op deze aanbesteding ingediend. Na beoordeling van de inschrijvingen door twee beoordelingsteams – één per perceel – waren de ministeries voornemens om de opdracht voor beide percelen te gunnen aan één partij. Translavic – een van de overige drie inschrijvers – maakt hiertegen bezwaar. Zij is onder meer van mening dat het gunningsvoornemen van de ministeries onvoldoende is gemotiveerd en dat haar inschrijving inhoudelijk niet juist is beoordeeld.

Voor de praktijk is met name het eerste bezwaar – het gunningsvoornemen is onvoldoende gemotiveerd – relevant. De rechtbank schetst namelijk eerst een algemeen kader waaraan de motivering van gunningsbeslissingen moet voldoen. Zo geeft zij aan dat een voornemen tot gunning in ieder geval de relevante redenen voor die beslissing moet bevatten, conform artikel 2.130 Aanbestedingswet 2012. Volgens de rechtbank omvatten de relevante redenen in ieder geval:

  • Bekendmaking van de eindscores van zowel de winnende inschrijver als die van de afgewezen inschrijver; en
  • Bekendmaking van de scores van de afgewezen inschrijver op specifieke kenmerken en de reden(en) waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet een hogere score is toegekend.

Opvallend hieraan is dat volgens de rechtbank dus niet is vereist dat ook de scores van de winnende inschrijver op specifieke kenmerken benoemd worden. Wel geeft zij in het vervolg van haar overwegingen aan dat door het bekendmaken van de scores van de winnende inschrijver op specifieke kenmerken en door het geven van een motivering van de scores van de afgewezen inschrijver op de specifieke kenmerken, de afgewezen inschrijver in staat is om te beoordelen of haar inschrijving juist is beoordeeld. Daarmee hebben de ministeries aan de op hen rustende motiveringsverplichting voldaan.

Belangrijk is om hierbij te realiseren dat mochten de scores van de winnende inschrijver en de afgewezen inschrijver op een specifiek kenmerk gelijk zijn, de aanbestedende dienst niet kan volstaan met de vermelding dat er een gelijke score is. De aanbestedende dienst is dan nog steeds gehouden om aan te geven waarom aan de inschrijver op dat specifieke kenmerk niet een hogere score is toegekend.

Motiveringsverplichting

Vervolgens overweegt de rechtbank wel dat de motiveringsverplichting van een aanbestedende dienst niet zo ver gaat dat zij inzage moet geven in de inhoud van de inschrijving van de winnende inschrijver. De inschrijving van de winnende inschrijver is namelijk bedrijfsvertrouwelijk. Tevens gaat de motiveringsverplichting niet zover dat de aanbestedende dienst de afgewezen inschrijver in staat moet stellen om te controleren of de inschrijving van de winnende inschrijver juist is beoordeeld.

Conclusie

Hoewel dit argument van Translavic dus niet slaagt, krijgt Translavic uiteindelijk wel gelijk van de rechtbank. De rechtbank is met Translavic van mening dat de ministeries de inschrijving van Translavic inhoudelijk op een aantal gunningscriteria onjuist hebben beoordeeld. Hierdoor zullen de ministeries de beoordeling van de inschrijvingen op deze gunningscriteria over moeten doen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde actualiteiten