Actualiteiten aanbestedingsrecht: nieuwe drempelbedragen vanaf 1 januari 2020

20 december 2019

Nu het einde van het jaar nadert leek het ons goed om de actuele ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht met u te bespreken. De meest actuele ontwikkeling is de vaststelling van de nieuwe drempelbedragen in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Tweejaarlijks stelt de Europese Commissie bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. Dit betekent concreet dat, indien de geraamde waarde van een opdracht gelijk is aan of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, de opdracht in beginsel Europees aanbesteed dient te worden.

Met ingang van 1 januari 2020 gaan de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen in. De drempelbedragen gelden voor alle lidstaten. Opmerkelijk is dat er voor het eerst sinds jaren (2010) een verlaging van de drempelbedragen is waar te nemen, voor zowel werken als voor leveringen en diensten, ongeacht de sector. In het navolgende een overzicht van de wijzigingen:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

Opdracht         Tot 1 januari 2020 1 januari 2020 – 31 december 2021
Werken € 5.548.000,- € 5.350.000,-
Leveringen en diensten centrale overheid € 144.000,- € 139.000,-
Leveringen en diensten decentrale overheid € 221.000,- € 214.000,-
Bepaalde werken voor meer dan 50% gesubsidieerd door aanbestedende diensten € 5.548.000,- € 5.350.000,-
Aan bepaalde werken gerelateerde diensten die voor meer dan 50% gesubsidieerd worden door aanbestedende diensten € 221.000,- € 214.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

Opdracht         Tot 1 januari 2020 1 januari 2020 – 31 december 2021
Concessieovereenkomsten (openbare) werken € 5.548.000,- € 5.350.000,-
Dienstenconcessies € 5.548.000,- € 5.350.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

Opdracht         Tot 1 januari 2020 1 januari 2020 – 31 december 2021
Werken € 5.548.000,- € 5.350.000,-
Leveringen en diensten € 443.000,- € 428.000,-

De drempelwaarden zien op de geraamde waarde van de opdracht ten tijde van het verzenden van de aankondiging van de opdracht. De geraamde waarde van de opdracht is het totale bedrag van de opdracht, exclusief omzetbelasting, maar inclusief opties en verlengingen. Indien u een opdracht wenst aan te kondigen met een geraamde waarde onder de Europese drempelwaarden, dan is een Europese procedure niet verplicht. De regelgeving uit de Aanbestedingswet 2012 dient wel te allen tijde in acht te worden genomen.

Aandachtspunt is het volgende. De nieuwe drempelbedragen gaan pas in op 1 januari 2020. U dient er bij het aankondigen van een opdracht vóór 1 januari 2020 rekening mee te houden dat u de huidige drempelbedragen toepast en dus niet de nieuwe drempelbedragen.

Het kan daarnaast zo zijn dat de wijziging van de drempelbedragen aanleiding geeft voor u om een aantal (interne) documenten aan te passen. U kunt hierbij onder andere denken aan het inkoopbeleid. Komt de waarde van de opdracht gedurende de gehele looptijd (inclusief opties en verlengingen) uit boven het nieuwe drempelbedrag (exclusief btw), dan zal er Europees dienen te worden aanbesteed.

Mocht u vragen hebben over de waarde van de opdracht waarmee u bezig bent, of graag een check van uw inkoopdocumenten wensen, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met opnemen met onze sectie Aanbestedingsrecht. We helpen u graag verder.