Bestuursrecht: wees er op tijd bij!

29 juli 2014

In het bestuursrecht geldt vaak een zeer streng gehanteerde termijn voor het indienen van bezwaar of beroep tegen een besluit van de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het indienen van bezwaar tegen een afgegeven omgevingsvergunning, een besluit over een subsidie of uitkering, of een beslissing waarin de gemeente een dwangsom oplegt, vanwege illegale bouw.

Termijn voor het indienen van een bezwaarschrift

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is in de meeste gevallen zes weken en deze termijn moet vermeld staan onderaan de beslissing. De dag waarop de bezwaar- of beroepstermijn aanvangt, is de dag na bekendmaking, wat in de regel plaatsvindt door toezending aan de belanghebbenden. Op deze procedures is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Uit eerdere rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep van o.a. 10 december 2012 blijkt dat de termijn voor het instellen van beroep 42 dagen is en geen dag langer.
Een ezelsbruggetje dat vaak gebruikt wordt om de laatste dag van de termijn te berekenen, is dat de weekdag waarop de beslissing is verzonden, ook de laatste weekdag is om beroep in te stellen. In bovengenoemde kwestie is dit ezelsbruggetje niet toegepast; de uitspraak was van vrijdag 2 maart 2012, dus de laatste dag om hoger beroep in te stellen was vrijdag 13 april 2012. Helaas had de partij in kwestie pas op maandag 16 april beroep ingesteld, waardoor hij te laat was en het hoger beroep niet-ontvankelijk werd verklaard.

Gevolgen van het te laat instellen van bezwaar

Dat het niet altijd eenvoudig is om te ontwaren tot wanneer de bezwaartermijn loopt, blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 mei 2014.

In deze kwestie werd een horecavergunning aangevraagd en deze werd verleend en per post aan de aanvrager toegezonden op donderdag 11 augustus 2011. Dit is de datum waarmee het einde van de bezwaartermijn bepaald kan worden. De termijn eindigde in dit geval op donderdag 22 september. De vergunning is ook gepubliceerd in het plaatselijke huis-aan-huisblad en lag daarnaast zes weken ter inzage bij de gemeente van 17 augustus tot en met 28 september 2011. Dit heeft in het algemeen tot doel dat derden, zoals omwonenden, van de beslissing weten en hiertegen eventueel bezwaar kunnen maken. Bij deze publicatie is vermeld dat de bezwaartermijn zes weken is, maar de datum van de beslissing zelf (11 augustus 2011) is niet genoemd.

Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de beslissing, maar net na het einde van de bezwaartermijn; namelijk op 28 september 2011. De burgemeester is het bevoegde orgaan in deze kwestie en is coulant; het bezwaar wordt niet niet-ontvankelijk verklaard, nu bij de publicatie niet de datum van het besluit stond vermeld, maar alleen de datum van de terinzagelegging en de duur van de bezwaartermijn. De Afdeling is echter minder coulant en bepaalt stellig dat de bezwaartermijn van zes weken gehanteerd moet worden en dat het op de weg van de burgers lag om te controleren wanneer de beslissing gepubliceerd was.

Het gevolg van het te laat instellen van bezwaar of (hoger) beroep is dat het niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent dat er geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt en dat er niet meer opgekomen kan worden tegen de beslissing of uitspraak in kwestie. Dit kan dus zeer grote gevolgen hebben.

Mocht u te maken hebben met een bestuursrechtelijke beslissing, zorg dan dat u tijdig bezwaar of beroep instelt, of tijdig advies inwint over de procedure, want te laat is te laat en de rechter is aangaande bezwaar- en beroepstermijnen zeer streng. Wees er dus op tijd bij!

Wij kunnen u van advies voorzien over bestuursrechtelijke procedures en staan u graag bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander van Gent.