Betalingsproblemen voor landbouwbedrijven als gevolg van Corona?

25 maart 2020

In verband met steun aan MKB-landbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus is de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies gewijzigd. Het kabinet heeft dit aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Mogelijke gevolgen

MKB-landbouwbedrijven kunnen in betalingsproblemen komen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en daardoor veroorzaakte negatieve economische effecten. Zo ligt, volgens een artikel in de Leeuwarder Courant van vandaag, 30 procent van de oogst van de fritesaardappelen van vorig jaar nog in de schuren van de akkerbouwers. Als gevolg van het op slot zitten van de horeca- en evenementenmarkt, zijn de prijzen voor deze aardappelen gedaald van circa 15 cent per kilo naar 5 cent. Hoewel voor de oogst meestal contractprijzen gelden, leidt het klagen over de kwaliteit vaak toch tot prijsverlaging, waardoor de akkerbouwers door hen begrote opbrengsten niet halen en zelf in de problemen komen met het betalen van hun rekeningen.

Betalingsproblemen kunnen beslaglegging of zelfs faillissementen van gezonde agrarische bedrijven tot gevolg hebben. Banken en andere financiers kunnen landbouwbedrijven tegemoetkomen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het rekening-courantkrediet (RC-krediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredieten is een mogelijkheid die banken zelf kunnen treffen. De MKB-landbouwbedrijven die worden geraakt door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en daardoor in de problemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op een verruiming van de subsidiemodule. Dit betekent dat de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt.

Tijdelijke verruiming van de subsidiemodule

De tijdelijke verruiming van de subsidiemodule kan benut worden door MKB-landbouwbedrijven om bij een financier een overbruggingskrediet of verhoging RC-krediet met een maximale looptijd van twee jaar te verkrijgen bij een financier. De financier kan op grond van de subsidiemodule een subsidie aanvragen bij de minister in de vorm van een borgstelling.  Met deze wijzigingsregeling wordt beoogd meer financiële armslag voor MKB-landbouwbedrijven die in de problemen komen en werkkapitaal en/of liquiditeit nodig hebben. Ook een aantal overige voorwaarden opgenomen in de modelovereenkomst in de subsidiemodule is versoepeld.