De invoering van het UBO-register

16 april 2019

Als het aan de Minister van Financiën ligt zijn juridische entiteiten vanaf januari 2020 verplicht de gegevens van hun UBO in het UBO-register te vermelden. Op 4 april 2019 is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Wat betekent het UBO-register voor uw onderneming?

Het UBO-register

In het UBO-register worden de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner, oftewel UBO) van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen ingeschreven. Door duidelijkheid te geven over wie de uiteindelijk belanghebbende van een entiteit is, beoogt men financieel economische criminaliteit – zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering – te verhinderen.

De gegevens van het UBO-register worden door de Kamer van Koophandel verwerkt in het handelsregister en zijn grotendeels openbaar toegankelijk.

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar (ultimate beneficial owner) is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een juridische entiteit. In het wetsvoorstel heeft de minister per categorie entiteit aangegeven wie er in ieder geval kwalificeert als UBO.

Kortgezegd geldt dat als UBO kwalificeert de natuurlijke persoon die:

i.       direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang (met inbegrip van toonderaandelen) houdt; of

ii.      via andere middelen de feitelijke zeggenschap over de entiteit heeft. Denk hierbij aan de bevoegdheid om de meerderheid van de leden van het bestuur of het toezichthoudende orgaan van de vennootschap te benoemen of te ontslaan.

Als er op basis van de regelgeving geen natuurlijke persoon kwalificeert als UBO, moet er iemand van het leidinggevende personeel worden aangewezen als ‘Pseudo-UBO’. Voor B.V.’s en N.V.’s zal dit doorgaans een bestuurder zijn, voor personenvennootschappen een van de vennoten. Voor de Pseudo-UBO geldt dezelfde registratieplicht als voor de echte UBO.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De volgende entiteiten zijn verplicht de gegevens van hun UBO in het register in te schrijven:

 • besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (B.V.’s);
 • naamloze vennootschappen (N.V.’s), uitzonderingen daargelaten;
 • stichtingen
 • coöperaties
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming drijven;
 • maatschappen, commanditaire vennootschappen (cv’s), vennootschappen onder firma (vof’s);
 • Europees economische samenwerkingsverbanden (EESV’s);
 • Europese naamloze vennootschappen (SE’s);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s) met statutaire zetel in Nederland; en
 • rederijen.

De onderstaande entiteiten zijn op basis van het huidige wetsvoorstel niet verplicht de gegevens van hun UBO te registreren:

 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaren;
 • kerkgenootschappen; en
 • enkele historische rechtspersonen (zoals hofjes, boermarken, fundaties en gilden).

Welke gegevens van de UBO worden ingeschreven?

Een groot deel van de gegevens van de UBO die moeten worden ingeschreven is openbaar toegankelijk, waaronder:

 • de voor- en achterna(a)m(en);
 • geboortemaand en -jaar;
 • woonstaat;
 • nationaliteit; en
 • de aard en omvang van het economische belang (ter waarborging van de privacy wordt gewerkt met bandbreedtes van 25, 50, 75 of 100%).

Daarnaast moet de volgende informatie worden ingeschreven en bijgehouden:

 • geboortedag, -plaats en -land;
 • adres;
 • het Burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • een afschrift van de documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd; en
 • een afschrift van de documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

Deze laatste gegevens zijn slechts inzichtelijk voor een aantal (overheids)instanties en financiële instellingen.

Sancties

Op overtreding van de verplichting tot het inschrijven en bijhouden van de gegevens van de UBO in het UBO-register staan diverse sancties. Zo kan het overtreden van de registratieplicht resulteren in een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete oplopend tot € 20.750. Daarnaast kan de minister een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Genoeg reden om te voldoen aan de registratieplicht.

Conclusie

Het UBO-register en de kwalificatie van UBO kan vergaande gevolgen met zich meebrengen. Ondanks dat het UBO-register pas in januari 2020 in werking treedt is het goed hier nu al bewust van te zijn. Wilt u meer weten over het UBO-register of wilt u weten of een UBO bent? Neem gerust contact op met Rienk Talstra of Pieter van Drooge.