De statutair directeur: de uitzondering op het vereenvoudigde ontslagrecht?

3 april 2015

Voor de statutair directeur gelden er andere ontslagregels dan voor de gewone werknemer, waardoor de statutair directeur minder ontslagbescherming geniet.

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) brengt met ingang van 1 juli 2015 een aantal veranderingen met zich. Zo geldt de aanzegverplichting, namelijk de verplichting voor het einde van het dienstverband voor bepaalde tijd aan te geven of het dienstverband wordt voortgezet en onder welke voorwaarden, en bepalingen omtrent de transitievergoeding ook voor de statutair directeur. Andere wetswijzigingen gelden echter niet altijd voor de statutair directeur.

De volgende uitzonderingen gelden voor de statutair directeur:

–    Er geldt een uitzondering op de ketenregeling
–    Geen instemming vereist voor de opzegging
–    Geen herroepingsrecht beëindigingsovereenkomst
–    Geen herstel arbeidsovereenkomst mogelijk

Uitzondering op de ketenregeling
De WWZ bevat een nieuwe ketenregeling (artikel 7:668a BW), waarbij er maximaal drie opvolgende tijdelijk contracten overeengekomen mag worden gedurende 24 maanden in plaats van 36 maanden. Wordt de termijn van 24 maanden overschreden, dan wordt de laatste arbeidsovereenkomst aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor de statutair directeur kan de duur van de keten langer zijn dan 24 maanden en toch van rechtswege eindigen, mits dit schriftelijk overeengekomen is.

Geen instemming vereist voor de opzegging
Onder de WWZ geldt een nieuwe wijze van beëindiging van het dienstverband, namelijk de opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer (artikel 7:670a BW). Heeft de werknemer schriftelijk ingestemd met de opzegging van het dienstverband, dan kan de werknemer de instemming binnen 14 dagen herroepen. Voor de statutair directeur is echter geen instemming vereist voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst, waardoor de statutair directeur ook niet het recht heeft om de instemming te herroepen.

Geen herroepingsrecht beëindigingsovereenkomst
Ook onder de WWZ bestaat nog steeds de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen (artikel 7:670b BW). Dit geldt ook voor de statutair directeur. Er bestaat echter één verschil. In tegenstelling tot de statutair directeur heeft de gewone werknemer het recht om de beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen schriftelijk te herroepen zonder opgaaf van redenen.

Geen herstel arbeidsovereenkomst mogelijk
Hoewel de werknemer niet meer de mogelijkheid heeft om een opzegging van de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk te vernietigen, kan de werknemer nog wel om herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel een billijke vergoeding verzoeken (artikel 7:682 BW). De statutair directeur kan enkel om een billijke vergoeding vragen indien a) een redelijke grond voor opzegging ontbreekt en herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of b) de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Hij kan dus niet om herstel van de arbeidsovereenkomst vragen.