Ja, ik wil (en ik wil ook een nieuwe wil)

8 februari 2015

Een nieuwe relatie? Een nieuw testament!

Een kinderloze dame maakt na haar scheiding een testament. Zij benoemt daarin haar broer tot enig erfgenaam. Zonder dit testament zouden haar ouders en haar broer tezamen erfgenamen zijn geweest.

Ruim tien jaar later treedt zij opnieuw in het huwelijk. Zij maakt geen nieuw testament.
Na haar overlijden in 2004 blijkt -op grond van het testament dat kort na haar echtscheiding is opgemaakt- haar broer enig erfgenaam te zijn. De (tweede) echtgenoot van de overledene meent echter dat het haar bedoeling is geweest dat hij de enig erfgenaam zou zijn. Zij heeft, zo is zijn stellige overtuiging, steeds in de waan geleefd dat het testament ten behoeve van haar broer geen gelding meer zou hebben door haar nieuwe huwelijk. Bovendien zou het testament destijds niet in de eerste plaats zijn gemaakt om de broer te bevoordelen, maar om haar ouders te onterven, omdat zij een slechte verstandhouding met haar ouders had.

Broer en echtgenoot vechten om de buit. Het “Ikke” van de echtgenoot versus het “Ikke” van de broer werd achtereenvolgens voorgelegd aan Rechtbank, Hof en Hoge Raad.

De Hoge Raad beslist in 2013, onder meer op basis van getuigenverklaringen voor het Hof, dat mevrouw haar testament alleen had gemaakt om haar ouders te onterven, en dat zij haar broer enkel en alleen als erfgenaam had aangewezen omdat daarvoor geen andere personen in aanmerking kwamen. De echtgenoot heeft overtuigend bewijs geleverd dat het testament alleen gelding had voor de situatie dat zij ongehuwd was en dus zou vervallen zodra zij in het huwelijk zou treden.
Kortom, negen (9!) jaar na het overlijden van mevrouw onstaat, door uitleg van de bedoelingen van de overledene, duidelijkheid over wie de erfenis van de overledene krijgt. Althans: wat daarvan nog over is, na aftrek van alle proceskosten.

Veel gezaghebbende juristen hebben inmiddels over deze uitspraak geschreven, en de meningen over de juistheid van de uitspraak zijn zeer verdeeld. Het is immers erg ongebruikelijk dat een op zich duidelijk testament zomaar terzijde wordt geschoven omdat de omstandigheden veranderden.
Wilt u voorkomen dat uw nabestaanden jarenlang moeten procederen over uw erfenis? Neem zelf het heft in handen en maak een nieuw testament wanneer u een relatie aangaat of verbreekt.

Neem voor meer infomatie contact op met een van onze notarissen!