Ontslag op staande voet voor een bankier die loog over diploma’s en een mail vervalste: gevalletje Mike van Suits?!

11 september 2019

In dit geval was het geen advocaat-stagiaire zonder universitaire diploma, maar een bankier zonder alle benodigde (vervolg)diploma’s. Na het lezen van de uitspraak van 1 mei 2019 van de Bancaire Tuchtrechtcommissie moest ik meteen aan Michael James Ross (ook wel bekend als: Mike) van Suits denken. In de serie Suits krijgt een vroegtijdige schoolverlater een felbegeerde baan als advocaat-stagiair, zonder diploma.  In deze zaak oordeelde de tuchtrechter dat de bankier zijn beroep negen maanden niet mag uitoefenen. Hoe de commissie tot haar oordeel is gekomen licht ik hieronder toe.

Korte achtergrond bankier

Sinds 1994 is de bankier werkzaam bij de bank. In mei 2015 heeft de bankier de bankiers eed als bedoeld in de Regeling eed of belofte financiële sector 2015 afgelegd. De bankier was in zijn functie bij de bank wettelijk verplicht de diploma’s Wft Vermogen en Wft Consumptief Krediet te behalen. De bankier die een re-integratietraject bij de bank volgde, had in november 2016 deze diploma’s niet behaald.

Wat is er gebeurd?

De bankier heeft ter zitting van de tuchtcommissie toegelicht onder welke omstandigheden hij tot zijn gedragingen is gekomen. Samengevat heeft hij verklaard dat hij door lichamelijke en psychische problemen niet in staat was de examens voor de diploma’s te halen. Daarnaast vindt hij het lastig om de aangeboden stof onder de knie te krijgen. Toen de bankier eenmaal had gelogen kon hij voor zijn gevoel niet meer terug. Dit ondanks het feit dat de werkgever heeft aangeboden hem op alle mogelijke manieren te ondersteunen de benodigde diploma’s te behalen.

De klacht van de Algemeen Directeur                                                                                                                 

De Algemeen Directeur was niet gecharmeerd van de leugens van de bankier. De Algemeen Directeur is van mening dat zijn werknemer in strijd heeft gehandeld met de gedragsregels van de aan de bankierseed verbonden gedragscode. In het specifiek de gedragsregels: 1, 3, 4 en 7. De relevante gedragsregels licht ik hieronder toe.

De beoordeling van de tuchtcommissie

De tuchtcommissie beoordeelt of het handelen van de bankier in strijd is met de bankierseed en de daaraan verbonden gedragscode. In deze gedragscode staat, voor zover hier relevant, het volgende vermeld:

Gedragsregel 1: De bankmedewerker werkt integer en zorgvuldig;                                         

Gedragsregel 3: De bankmedewerker stelt de belangen van de klant centraal;

Gedragsregel 4: De bankmedewerker houdt zich aan de wet en andere regels die voor het werk bij de bank gelden;

Gedragsregel 7: De bankmedewerker draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving in de bank.

De tuchtcommissie is van oordeel dat de bankier de gedragsregels 1,4 en 7 heeft geschonden. Dit omdat:

  1. Gedragsregel 1: De bankmedewerker werkt integer en zorgvuldig

De bankier niet integer heeft gehandeld door niet naar waarheid te verklaren tegenover zijn leidinggevende over het behalen van de diploma’s Wft Vermogen en Wft Consumptief Krediet, en door een e-mail te vervalsen waarmee hij heeft voorgewend dat hij het diploma Wft Consumptief Krediet zou hebben behaald. Hij heeft daarmee gehandeld in strijd met gedragsregel 1.

  1. Gedragsregel 4: De bankmedewerker houdt zich aan de wet en andere regels die voor het werk bij de bank gelden;

Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht dient een bank zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers. Doordat de bankier heeft gedaan alsof hij de diploma’s had behaald heeft hij zich niet gehouden aan de regels die voor het werk bij de bank gelden. Hiermee heeft de bankier gedragsregel 4 geschonden.

  1. Gedragsregel 7: De bankmedewerker draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving in de bank.

De tuchtcommissie is van oordeel dat dit handelen het vertrouwen van de samenleving in het bankwezen schaadt. Volgens de tuchtcommissie moet de samenleving er op kunnen vertrouwen dat de werknemers van de bank gekwalificeerd zijn om hen te bedienen. De wettelijke opleidingsvereisten zijn een van de middelen die daartoe in het leven zijn geroepen. Als bankmedewerkers deze opleidingen in werkelijkheid niet behaald blijken te hebben, doet dit afbreuk aan het vertrouwen van de klanten in de kennis en kunde van de bankmedewerkers. Het spreekt voor zich dat dit vertrouwen verder wordt geschaad als in een vervalste e-mail aan een leidinggevende onwaarheden over het behalen van een diploma worden vermeld. Door niet de waarheid te spreken over het behalen van de diploma’s en een vervalste e-mail te sturen naar zijn leidinggevende, heeft de bankier gehandeld in strijd met gedragsregel 7 aldus de tuchtcommissie.

Waarom vindt de tuchtcommissie dat de bankier niet in strijd heeft gehandeld met gedragsregel 3?

Gedragsregel drie ziet op dat de bankier de belangen van de klant centraal stelt. Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende door de bank aangetoond dat de bankier werkzaamheden heeft verricht waartoe hij, zonder de vereiste diploma’s, niet bevoegd was.

De uitspraak

Beroepsverbod

De tuchtcommissie heeft de ontslagen bankier een beroepsverbod van negen maanden opgelegd, omdat de bankier op drie punten in strijd heeft gehandeld met de bankierseed en de daaraan verbonden gedragsregels.

Vindplaats

Uitspraak d.d. 1 mei 2019 ex art. 5.6.1 Tuchtrechtreglement Bancaire Sector Melding: 3878 (https://www.tuchtrechtbanken.nl/files/attachments/gean_tc_3878.pdf)