Het recht op vakantie: Ziekte en vakantie

23 mei 2024

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Ook zieke werknemers willen in de zomer wellicht op vakantie. Mag een zieke werknemer zomaar vakantie opnemen? En hoe zit het met werknemers die tijdens hun vakantie plotseling ziek worden? In deze tweede blog over vakantie leest u hier meer over.

Opnemen vakantie tijdens ziekte

Een werknemer mag tijdens ziekte vakantie opnemen. Dit moet in overleg met de bedrijfsarts. Tijdens vakantie wordt de werknemer ontheven van zijn re-integratieverplichtingen. Als een werknemer dus tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn re-integratieverplichtingen, dan moet hij hiervoor vakantiedagen opnemen. Ook tijdens ziekte bepaalt de werknemer zelf of hij wel of geen vakantie wil opnemen.

In het geval dat de werknemer na vaststelling van vakantie ziek wordt, mag hij er in beginsel van uitgaan dat de vastgestelde vakantie genoten kan worden zonder dat de werkgever daar verlofdagen voor afboekt. Alleen als de werknemer daarmee instemt, mogen ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. De kantonrechter van de rechtbank Arnhem oordeelde in dit kader dat de werkgever ziektedagen niet mocht aanmerken als vakantiedagen, nu de instemming van de werknemer hiervoor ontbrak. Werknemer had voordat hij ziek werd wel een vakantieaanvraag gedaan, maat het aanvragen of aankondigen van een vakantieperiode is volgens de kantonrechter niet voldoende om aan te nemen dat werknemer instemt met het opnemen van vakantiedagen.

Daarentegen moet de werknemer ook toestemming vragen voor het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte. De bedrijfsarts oordeelt dan of er medische bezwaren zijn, mede gelet op het re-integratieproces en de gevolgen van de vakantie hierop. Indien de bedrijfsarts geen toestemming verleend, kan de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Hetzelfde geldt voor de werkgever die het niet eens is indien de toestemming wél wordt verleend door de bedrijfsarts.

Ziek tijdens vakantie

De hoofdregel is dat ziektedagen niet mogen worden aangemerkt als vakantiedagen. Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan worden vakantiedagen omgezet in ziektedagen vanaf het moment dat hij zich ziek heeft gemeld. Dit geldt ook in het geval dat werknemer vlak voor zijn vakantie ziek wordt. Dan mogen ook geen vakantiedagen afgeschreven worden en mag hij op een ander moment vakantie opnemen.

Wordt de werknemers ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich voor zover mogelijk houden aan een aantal voorschriften. De werknemer moet onder andere de ziekmelding zo spoedig mogelijk doorgeven aan zijn werkgever. Ook moet hij zich wenden tot een arts en een verklaring overleggen van deze arts aan de werkgever. Tijdens de ziekteperiode moet de werknemer voor de werkgever bereikbaar zijn. In een zaak bij de rechtbank Den Haag oordeelde de rechter dat de werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld, nu de werknemer geen verklaring van een arts had overhandigd en niet had medegedeeld op welk telefoonnummer hij bereikbaar was en waar hij verbleef. Dit leverde een grond op voor ontslag op staande voet.

Conclusie

Mocht u vragen hebben over het recht op vakantie van uw zieke werknemers of werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden, dan raden wij u aan om juridisch advies in te winnen.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN