Ruimtelijke ontwikkelingen: weet wat er speelt!

19 mei 2016

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen een grote impact hebben op uw directe woon- en leefomgeving. Wat denkt u bijvoorbeeld van een XL supermarkt in uw wijk of een verdubbeling van de provinciale weg in de nabijheid van uw bedrijf? Ook kleinere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een schuur met industriële uitstraling  in de tuin van uw buurman, kunnen uw woonplezier aardig bederven.

Grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een nieuwe woonwijk, kunnen pas gerealiseerd worden nadat het bestemmingsplan is gewijzigd. Kleinere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het realiseren van een restaurant in een voormalig winkelpand, worden gerealiseerd nadat hiervoor een omgevingsvergunning is verleend. De wet schrijft voor dat dergelijke besluiten moeten worden bekend gemaakt, zodat iedereen hiervan op de hoogte is.  Daarnaast wil de overheid graag weten wat de burgers en bedrijven van de nieuwe ontwikkelingen vinden. Vaak is het bijvoorbeeld mogelijk in de ontwerpfase van een besluit rekening te houden met de wensen van omwonenden.

De bekendmaking van besluiten vindt plaats in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Tegenwoordig geschiedt de bekendmaking van meeste besluiten digitaal via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Daarnaast bestaat ook een informatievoorziening op maat, waarbij burgers en bedrijven zich elektronisch kunnen laten attenderen op berichten waarvoor specifieke belangstelling bestaat. Deze attenderingsservice verstuurt berichten die betrekking hebben op het gebied rond de aangegeven postcode, binnen de opgegeven straal of reikwijdte. Klik hier voor meer informatie over deze service.

Waarschijnlijk leidt de verbeterde toegankelijkheid van kennisgevingen er wel toe dat bestaande lezende huishoudens en bedrijven in de toekomst vaker publicaties gaan lezen. Hiermee wordt een belangrijk doel gerealiseerd: verbeterde transparantie van besluitvorming door meer kennisname van besluiten van de overheid.

Bij het gebruik van de attenderingsservice dient wel een belangrijke opmerking te worden gemaakt.  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak 26 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4238) overwogen dat enkel een aanmelding voor de attenderingsservice van www.overheid.nl niet betekent dat u er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat u op de hoogte zal worden gehouden van alle, voor u mogelijk relevante, besluiten. Niet alle besluiten worden namelijk bekendgemaakt via deze website. Het is nog steeds mogelijk dat het bestuursorgaan het besluit enkel bekend maakt in een huis-aan-huisblad.

Voor iedereen die geconfronteerd wordt met ruimtelijke ontwikkelingen in de directe woonomgeving bestaat er een mogelijkheid van het indienen van een zienswijze, dan wel het maken van een bezwaar. Bent u het niet eens met een (ontwerp)besluit, dan kunnen wij u hiermee helpen. Hierbij is wel van belang dat u snel actie onderneemt. Hiervoor hebt u in de regel maar zes weken de tijd nadat het (ontwerp)besluit is gepubliceerd. In het geval u geen bezwaar maakt of geen zienswijze indient, is het niet meer mogelijk uw zaak aan de bestuursrechter voor te leggen. Ons advies is daarom: weet wat er speelt en wees er snel bij!