Tips over het zuiveren van verzuim

20 mei 2019

Deze blog gaat over het verzuim, wat nodig is voor het intreden van verzuim en over het zuiveren van verzuim. Eerst leid ik de problematiek in, om aan te geven dat u hier zomaar mee geconfronteerd kunt worden. Vervolgens behandel ik een uitspraak van de Hoge Raad die daarna toegelicht wordt. De tips over het zuiveren van verzuim worden bewaard voor het laatst.

Praktijk voorbeeld

Stel u plaatst een grote bestelling bij uw leverancier. Dat kan van alles zijn: staal, onderdelen van de machine die jullie produceren, asfalt of ingekuilde snijmaïs. De leverancier geeft aan de afgesproken deadline niet te halen, maar twee weken later gaat zeker lukken. U voelt het aankomen, ook twee weken later lukt het de leverancier niet om volledig te leveren. De leverancier levert slechts een derde van de bestelling en geeft aan dat hier korting op zal worden gegeven voor het ongemak. Kan dit, mag dit en is dit voldoende compensatie?

Uitspraak Hoge Raad

Dezelfde situatie kwam aan de orde in een uitspraak van de Hoge Raad eind 2018. Partijen spreken af dat er een lading van 2.500 poloshirts geleverd zal worden op 27 februari. Dat gebeurt echter niet, omdat er iets mis is gegaan in de productie. Dat wordt besproken met de afnemer en twee weken later mailt de leverancier: “Zoals je weet kunnen wij helaas pas volgende week leveren. De goederen worden ingevlogen op mijn kosten. Een deel wordt met 10% korting aangeboden en een deel een week later met 15% korting.” Van de 2.500 poloshirts worden er 450 geleverd in die eerste week tegen 10% korting.Is het verzuim hiermee gezuiverd? Er wordt immers alsnog nagekomen, ook nog (redelijk) bijtijds én er wordt een fikse korting gegeven. In dit geval zegt de Hoge Raad: nee, er is nog steeds verzuim. Belangrijk hiervoor was dat de overige 2.050 poloshirts nimmer geleverd zijn (de opdracht werd “geannuleerd” door de leverancier, omdat de afnemer niet akkoord ging met de korting) en bij de wél geleverde poloshirts is de 10% korting nooit verleend.

Als ik de uitspraak van de Hoge Raad juridisch ontleed, dan zie ik dat de leverancier in verzuim is geraakt, en dat het verzuim niet is gezuiverd ondanks een aanbod daartoe. Ik zal dit toelichten, met een korte aanloop waarin meer wordt uitgelegd over verzuim.

Vereisten verzuim

Wanneer is er dan sprake van verzuim? De wet geeft aan dat er verzuim is als de prestatie is uitgebleven én er in gebreke is gesteld door een (schriftelijke) aanmaning met een redelijke termijn voor nakoming. Er kan ook verzuim zijn zonder ingebrekestelling (a) bij een vooraf afgesproken ‘strakke’ termijn die niet is nagekomen (levering poloshirts voor datum x wegens de uitverkoop), (b) bij schadevergoeding uit onrechtmatige daad die niet meteen wordt nagekomen of (c) wanneer de schuldenaar aankondigt: “sorry, ik kan/zal niet nakomen”. Dit vloeit voort uit de wet. Voor het overige: aanmanen.

Waarom verzuim?

Kort gezegd is het antwoord: schadevergoeding. In de praktijk van groot belang. Voordat schadevergoeding verschuldigd is wegens het niet nakomen van een overeenkomst moet er verzuim zijn. Verzuim is een wettelijk vereiste en het is een toestand waarin de schuldenaar verkeert. Het is daarom erg belangrijk om vast te stellen dat de wederpartij in verzuim verkeert, en als dat nog niet het geval is om een ingebrekestelling te versturen. Pas dan kan schadevergoeding worden gevorderd. Mijn kantoorgenoot, mr. Mehmet Sakarya, heeft onlangs een blog geschreven over de ingebrekestelling. Is er geen verzuim, dan kan de schuldenaar straffeloos alsnog nakomen of achteroverleunen.

Tips over het zuiveren van verzuim

Een schuldenaar die in verzuim verkeert kan dat verzuim ook zuiveren; hij kan immers nog nakomen. Als de schuldenaar nakomt, dan is er toch niks meer aan de hand? Door het verzuim is de schuldenaar echter inmiddels schadeplichtig geworden. Daarom bepaalt art. 6:86 BW dat de schuldeiser de nakoming kan weigeren, zolang de nakoming niet tevens betaling van schadevergoeding en kosten inhoudt. Als je als schuldeiser onterecht het aanbod om alsnog na te komen verwerpt, dan is de consequentie dat je zélf in verzuim verkeert. Ben je als schuldenaar in verzuim, en kom je liever alsnog na in plaats van betaling van volledige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst? Bied dan aan om een redelijke schadevergoeding en kosten te betalen. En betaal vervolgens. Anders blijft het verzuim bestaan en kan de schuldeiser alsnog volledige schadevergoeding vorderen en/of ontbinding van de overeenkomst, en dat is meestal niet wenselijk. Hoeveel schadevergoeding en kosten u moet betalen om het verzuim te zuiveren, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ik denk daarin graag met u mee, om te voorkomen dat we tot de Hoge Raad moeten procederen.

Neem gerust contact op met mij en mijn collega’s als u vragen heeft