Vernietiging besluit van de VvE: houd de termijn goed in de gaten!

12 januari 2017

Wanneer een appartementseigenaar het niet eens is met een besluit dat de Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE) heeft genomen, dan kan hij dat besluit op grond van artikel 5:130 Burgerlijk Wetboek door de kantonrechter laten vernietigen.

Vernietiging besluit van de VVE

De appartementseigenaar kan, indien hij het niet eens is met een besluit van de VvE, een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. In de wet staat dat een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE binnen één maand bij de rechtbank moet zijn ingediend ná de dag waarop de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. De termijn om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank is dus kort. Dit betreft een vervaltermijn. Uitstel is niet mogelijk. De ratio van de korte termijn van één maand is dat het van belang is voor de eigenaren om zo spoedig mogelijk te weten of een besluit geldig is of niet.  Wordt het verzoekschrift te laat ingediend, dan zal de kantonrechter het niet in behandeling nemen en volgt een niet-ontvankelijkheid.

Wanneer vangt de termijn aan voor het indienen van een verzoekschrift?

Het is belangrijk om de termijn voor het indienen van een verzoekschrift goed in de gaten te houden als u het niet eens bent met een besluit dat de VvE heeft genomen. Wanneer de termijn begint te lopen verschilt:

  • wanneer de appartementseigenaar aanwezig is geweest op de algemene vergadering, dan gaat de termijn in één dag nadat de vergadering heeft plaatsgevonden.
  • wanneer de verzoeker niet op de vergadering aanwezig is geweest en zich ook niet door een gemachtigde heeft laten vertegenwoordigen, dan vangt de termijn aan op het moment dat hij van het besluit kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen. Dat moment kan verschillend zijn.

Praktijkvoorbeeld: verzoekschrift vernietiging besluit VvE niet-ontvankelijk verklaard

Onlangs is over een dergelijke kwestie geprocedeerd bij de rechtbank Gelderland. In die kwestie was de verzoeker, een appartementseigenaar, niet aanwezig geweest bij de vergadering van de VvE die plaatsvond op 23 november 2015. De verzoeker heeft wel een uitnodiging en de bijbehorende agenda voor de VvE vergadering ontvangen. Daarnaast heeft de verzoeker op 10 december 2015 de notulen van de VvE vergadering ontvangen. Naar aanleiding van de notulen van de VvE vergadering heeft de verzoeker op 9 januari 2016 een verzoekschrift tot vernietiging van de besluiten ingediend. De VvE stelde dat dit niet tijdig was.

De kantonrechter is het met de VvE eens en stelt dat het verzoekschrift te laat is ingediend. De kantonrechter legt hieraan ten grondslag dat de verzoeker wist dat er besluiten genomen zouden worden tijdens de vergadering van de VvE, omdat alle appartementseigenaren de agenda hebben ontvangen. De verzoeker had daarom daags na de vergadering, op 24 november 2015, kennis kunnen nemen van de genomen besluiten, zodat de termijn van artikel 5:130 lid 2 BW van één maand op die datum een aanvang heeft genomen. De verzoeker is derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

Conclusie: wil je een besluit van de VvE laten vernietigen? Wacht niet te lang!

Kortom, opgepast! De termijnen voor vernietiging gaan al snel lopen. Er mag niet vanuit gegaan worden dat de termijn pas aanvangt na ontvangst van de notulen van de VvE vergadering. Bestudeer de agenda van de VvE vergadering goed en wacht niet tot u de notulen van de VvE vergadering ontvangt, maar informeer zelf of er belangrijke besluiten zijn genomen. Dan kunt u tijdig een verzoekschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit van de VvE. Ook voor VvE besturen is het belangrijk om deze termijnen goed in de gaten te houden. Zeker wanneer er omstreden besluiten genomen worden. Overigens geldt de vervaltermijn van één maand enkel bij het vernietigen van besluiten. Wanneer een besluit nietig is, dan geldt deze termijn niet. Voor meer informatie of advies bij dergelijke kwesties kunt u contact met mij opnemen.