Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

2 november 2018

Op 16 oktober 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (hierna verder WBB genoemd) aanvaard. Daarmee is de WBB definitief tot stand gekomen, maar is deze nog niet in werking getreden. Dit zal gebeuren op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen datum.

De WBB is tot stand gekomen op basis van de Europese richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen[1].  Binnen Europa kon er geen overeenstemming worden bereikt over de vraag of bedrijfsgeheimen op dezelfde wijze dienden te worden beschermd als andere intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en octrooien. Als gevolg hiervan werden bedrijfsgeheimen niet met behulp van bestaande wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten beschermd en was er behoefte aan een nieuwe wet, voor Nederland de WBB. Omdat voor de bescherming van bedrijfsgeheimen een Europese richtlijn is opgesteld dienen alle landen binnen Europa soortgelijke wetgeving te implementeren.

De bedoeling van de WBB is om te komen tot een betere bescherming van bedrijfsgeheimen die niet al op andere wijze beschermd zijn. Op basis van de WBB is zowel het verkrijgen, het gebruiken of het openbaar maken van bedrijfsgeheimen zonder toestemming van de houder onrechtmatig.

Bedrijfsgeheimen

De WBB verstaat onder bedrijfsgeheimen iedere informatie die geheim is, dat wil zeggen in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie. Daarnaast wordt informatie alleen dan als bedrijfsgeheim bestempeld indien deze informatie handelswaarde bezit omdat zij geheim is en indien er door de eigenaar van de bedrijfsgeheimen redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden.

Verkrijgen (artikel 2 lid 2)

Het verkrijgen van bedrijfsgeheimen is alleen dan onrechtmatig wanneer de bedrijfsgeheimen zijn verkregen middels een onbevoegde toegang of het zich onbevoegd toe eigenen van de geheimen of wanneer de bedrijfsgeheimen zijn verkregen middels gedragingen die strijdig zijn met eerlijke handelspraktijken.

Gebruik of openbaar maken (artikel 2 lid 2)

Het gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen is onrechtmatig wanneer de bedrijfsgeheimen zonder toestemming van de houder worden gebruikt of openbaar gemaakt indien de bedrijfsgeheimen op onrechtmatige wijze zijn verkregen of indien hiermee in strijd met een geheimhoudingsovereenkomst of andere contractuele verplichtingen wordt gehandeld.

Derden

Naast bovengenoemde voorwaarden is er in de WBB in artikel 2 lid 3 nog een aanvullende regel opgenomen bedoeld om te voorkomen dat een derde die de bedrijfsgeheimen niet zelf op onrechtmatige wijze heeft verkregen vrij is de bedrijfsgeheimen te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken. Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen is namelijk ook onrechtmatig indien op het moment waarop de bedrijfsgeheimen werden verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt het duidelijk was of gegeven de omstandigheden duidelijk had moeten zijn dat het bedrijfsgeheim werd verkregen van een partij die de bedrijfsgeheimen op onrechtmatige wijze had verkregen of openbaar maakte.

Inbreukmakende goederen (artikel 2 lid 4)

Verder is onder de WBB ook het produceren, aanbieden, in de handel brengen, invoer, uitvoer of opslag van inbreukmakende goederen onrechtmatig. Daarbij wordt onder een inbreukmakend goed verstaan een goed dat met behulp van een onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim is geproduceerd of waarbij het ontwerp, de kenmerken, de werking, het productieproces of het in de markt brengen aanzienlijk baat hebben gehad bij het onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim. Met andere woorden wanneer aangetoond kan worden dat bij voornoemde handelingen (ontwerp e.d.) gebruik is gemaakt van onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen en daarbij een aanzienlijk voordeel is genoten.

Bewijsbeslag

Met de WBB is ook de mogelijkheid tot het leggen van bewijsbeslag inzake bedrijfsgeheimen in de wet verankerd. Bewijsbeslag wordt gebruikt om te kunnen aantonen dat er een inbreuk op rechten door een derde wordt gemaakt. Bewijsbeslag kan bijvoorbeeld worden toegepast op computerbestanden of andere gegevensdragers. Door hierop beslag te leggen verkrijgt de beslaglegger de mogelijkheid om te laten onderzoeken of in de bestanden ook onrechtmatig verkregen gegevens zijn verwerkt. Bewijsbeslag ingeval van onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen was al eerder mogelijk op basis van jurisprudentie, maar dit was nog niet in de wet opgenomen. Hierdoor was deze mogelijkheid voor bedrijfsgeheimen onduidelijk en daarbij was het niet zeker of gegevens die op basis van bewijsbeslag werden verkregen ook altijd in een procedure mochten worden meegewogen. Daar is nu helderheid over verschaft.

Proceskostenvergoeding

Met de inwerkingtreding van de WBB wordt ook artikel 1019ie Rv aangepast en op de bescherming van bedrijfsgeheimen van toepassing verklaard. Op basis hiervan kan de rechter de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt (vaak zijn dit alle gemaakte juridische kosten). Deze mogelijkheid bestaat overigens alleen indien de inbreukmaker te kwader trouw was en dus willens en wetens inbreuk heeft gemaakt op de bedrijfsgeheimen.

Gevolgen WBB

Wat precies de impact is van de WBB moet nog blijken. In ieder geval is het mogelijk geworden om bedrijfsgeheimen beter te beschermen, ook in gevallen waarbij er bijvoorbeeld geen geheimhoudingsovereenkomst is gesloten. Daarnaast bestaat er nu een betere mogelijkheid tot het vorderen van schade omdat het gebruik van bedrijfsgeheimen in bepaalde gevallen als onrechtmatig is bestempeld en onrechtmatig handelen altijd tot gevolg heeft dat schade kan worden gevorderd. Maar zoals het gaat met een nieuwe wet, de tijd zal het leren wat de echte waarde van de WBB is.


[1] Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, Publicatieblad 2016, L 157.