Zijn uw statuten wel up-to-date?

25 januari 2018

Als ondernemer weet u als geen ander dat wet- en regelgeving door de jaren heen veranderen. Zo is het inmiddels al ruim 5 jaar geleden dat de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking is getreden.

Zoals de titel van deze wet al doet vermoeden is de regelgeving voor besloten vennootschappen hiermee sterk vereenvoudigd. Dat wil overigens niet zeggen dat iedere besloten vennootschap optimaal gebruik kan maken van deze nieuwe wetgeving. De reden hiervoor is dat de regelgeving voor een besloten vennootschap niet alleen in de wet is te vinden, maar ook in haar statuten. Het zijn deze statuten die, zodra ze voor de eerste maal in de oprichtingsakte worden opgenomen, vaak worden vergeten en onder in de la verdwijnen. Men vergeet dan echter dat de statuten in de eerste plaats zijn gebaseerd op de wetgeving zoals die gold ten tijde van het oprichten van de besloten vennootschap of ten tijde van het wijzigen van haar statuten. Dit betekent dan ook dat wanneer door een wetswijziging de regelgeving vereenvoudigd wordt, een besloten vennootschap daar enkel optimaal gebruik van kan maken wanneer de statuten geen regeling kennen die beperkter is dan de wettelijke regeling. Een beperktere regeling in statuten zal namelijk in veel gevallen voorgaan op een flexibelere regeling die is opgenomen in de wet.

In mijn dagelijkse praktijk krijg ik vaak statuten van diverse vennootschappen onder ogen. Daarbij kom ik in veel gevallen tot de conclusie dat de statuten, hoewel zij keurig in elkaar zitten, een meer beperkte regeling bevatten dan wat op grond van de wet mogelijk is. Dit laatste kan een vervelende uitwerking hebben voor de vennootschap, wat ik u graag wil laten zien met een tweetal voorbeelden:

Maatschappelijk kapitaal

Voor de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, moesten de statuten van een besloten vennootschap melding maken van een maatschappelijk kapitaal. Dit maatschappelijke kapitaal was het bedrag waarvoor de besloten vennootschap maximaal aandelen kon uitgeven. Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is het maatschappelijke kapitaal komen te vervallen. De in statuten opgenomen oude regeling blijft echter van kracht. In principe is dat natuurlijk geen probleem en kan dit relatief eenvoudig met een statutenwijziging verholpen worden. Maar wat te doen wanneer de vennootschap aan de vooravond staat van een grote investering, de financiering daarvoor deels wordt verkregen door uitgifte van aandelen, uitgifte niet mogelijk is vanwege een maatschappelijk kapitaal regeling en een statutenwijziging niet op korte termijn gerealiseerd kan worden omdat een aandeelhouder niet bereikbaar is?

Inkoop van aandelen

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht geldt er op grond van de wet niet langer meer de beperking dat een besloten vennootschap tot ten hoogste de helft van haar kapitaal aandelen mag inkopen en is ook niet langer machtiging van de algemene vergadering nodig. Het komt echter geregeld voor dat de oude wettelijke regeling met betrekking tot de inkoop van aandelen één op één in de statuten is opgenomen. Een dergelijke bepaling zal ook na invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht haar geldigheid behouden en derhalve een beperking kunnen vormen. Net als in het vorige voorbeeld is dit geen onoverkomelijk probleem en biedt een statutenwijziging uitkomst. Maar ook hier geldt dat zich wel problemen kunnen voordoen, wanneer een aandeelhouder niet bereikbaar is of niet bereid is om mee te werken. Het belang om aandelen in te kopen in plaats van een vrije overdracht aan een willekeurige derde, lijkt mij voor zich spreken.

Conclusie

Uiteraard betreffen dit voorbeelden die niet voor iedereen van toepassing zijn en betreffen het problemen die eenvoudig opgelost kunnen worden door tijdig de statuten te raadplegen. Maar wie van u raadpleegt de statuten geregeld? En weet u dan ook of de regelingen in uw statuten up-to-date zijn en niet beperkter zijn dan de wettelijke regeling? Ik kan mij goed voorstellen dat het bestuderen en up-to-date houden van statuten van de besloten vennootschap  niet bovenaan uw to-do-lijst staan en sta u daarom graag met raad en daad terzijde. Heeft u vragen over de op uw situatie van toepassing zijnde regelgeving of wilt u vrijblijvend uw statuten laten controleren of deze nog up-to-date zijn? Neem dan gerust contact op met mij. Ik sta u graag te woord en help u waar mogelijk verder.