De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de jubelton) wordt verlaagd

8 november 2022

In het Belastingplan 2023 is het voorstel opgenomen om de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (‘de jubelton’) voor zowel kinderen als andere verkrijgers met ingang van 1 januari 2023 te verlagen van € 106.671 naar € 28.947. Om vervolgens deze schenkingsvrijstelling per 1 januari 2024 volledig af te schaffen. In dit artikel lichten we de voorwaarden van de vrijstelling en de wijzigingen die er aankomen verder toe.

Voorwaarden schenkingsvrijstelling

Om een beroep te kunnen doen op de schenkingsvrijstelling dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • degene die de schenking ontvangt (‘de begiftigde’) is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner die voldoet aan dit leeftijdsvereiste;
  • de begiftigde heeft niet eerder een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling die hij heeft ontvangen van dezelfde schenker;
  • de schenking wordt besteed aan de aankoop, het onderhoud of de verbouwing van de eigen woning, dan wel de aflossing van de eigenwoningschuld of het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning;
  • in de overeenkomst van schenking mogen geen voorwaarden staan, behoudens de ontbindende voorwaarde dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt;
  • de schenking moet daadwerkelijk betaald worden door de schenker en de begiftigde moet schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking gebruikt is voor de eigen woning;
  • de aangifte schenkbelasting en het beroep op de jubelton moet vóór 1 maart van het kalenderjaar na het jaar van de schenking zijn gedaan.

Wijzigingen per 1 januari 2023 

Naast de genoemde verlaging per 1 januari 2023 van de schenkingsvrijstelling naar € 28.947 en de volledige afschaffing per 1 januari 2024, is in het Belastingplan 2023 ook voorgesteld de spreidingsmogelijkheid af te schaffen:

Voor schenkingen die voor het eerst in het kalenderjaar 2023 worden gedaan, vervalt de mogelijkheid om de schenkingen over 3 kalenderjaren te spreiden. Voor schenkingen die in het jaar 2022 zijn gedaan, wordt de spreidingsmogelijkheid beperkt tot 2 jaar. Als in het jaar 2022 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning maar de vrijstelling nog niet volledig is benut, kan de schenker uitsluitend nog in het jaar 2023 een bedrag schenken ter grootte van het niet-benutte deel van de vrijstelling.

Let wel op het volgende als er in 2023 een aanvullende schenking van het niet-benutte deel van de vrijstelling wordt gedaan. De begiftigde moet op dat moment nog wel aan het leeftijdsvereiste voldoen én in de aangifte schenkbelasting moet opnieuw een beroep worden gedaan op de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.

Schenking op tijd besteden

Als in de aangifte schenkbelasting voor een schenking in 2022 een beroep is gedaan op de vrijstelling, geldt dat de schenking uiterlijk op 31 december 2024 moet zijn besteed ten behoeve van de eigen woning. Het maakt niet uit of de schenking pas in december 2022 is ontvangen of al in januari 2022. De uiterste bestedingsdatum van 31 december 2024 is eveneens van toepassing op een aanvullende schenking in 2023 als de vrijstelling in 2022 niet volledig is benut. De begiftigde heeft dan dus tot en met 31 december 2024 de tijd om het totaal ontvangen bedrag aan te wenden voor de eigen woning.

Advies bij vastleggen schenking

Overweegt u gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling? Dan is ons advies om de schenking schriftelijk vast te leggen in een notariële akte van schenking of in een onderhandse overeenkomst van schenking. Graag zijn wij u van dienst bij de advisering en de schriftelijke vastlegging van de schenking. Neem contact op voor meer informatie.

Gerelateerde actualiteiten