Wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing en prestatieafspraken

29 april 2022

Op 11 april 2022 is het wetsvoorstel dat de afschaffing van de verhuurderheffing regelt in internetconsultatie gegaan. Dat voorstel volgt reeds kort nadat de Eerste Kamer op 21 december 2021 met algemene stemmen het wetsvoorstel tot de verlaging van de verhuurderheffing per 1 januari 2022 heeft aangenomen.

Uit het rapport “Opgaven en middelen” (Kamerstukken 2019-2020, 29 453, nr. 520, en 2020-2021, 29453 nr. 532) bleek namelijk, dat de beschikbare financiële middelen van de corporaties niet voldoende zijn om de opgaven rond nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Door afschaffing van de verhuurderheffing moeten er voldoende middelen beschikbaar komen om aan deze opgaven te kunnen voldoen. Het woningtekort loopt namelijk op  van circa 279.000 tot 316.000 woningen, terwijl tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen het noodzakelijk maken om woningen te verduurzamen.

Wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel tracht het kabinet uitvoering te geven aan het coalitieakkoord, waarin staat dat de verhuurderheffing in 2023 moet worden afgeschaft. Daaraan gekoppeld zijn prestatieafspraken die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemaakt met de woningcorporaties. Tijdens een congres van brancheorganisatie Aedus op 23 december 2021 stemden 98 %  van de woningcorporaties in met de prestatieafspraken.

Het is de bedoeling dat de afschaffing van de verhuurderheffing leidt tot de productie van meer en duurzamere woningen. In de jaren 2026 en 2027 moeten er door de corporaties 28.000 woningen per jaar worden bijgebouwd. Ook moeten  er 50.000 meer woningen voor ouderen worden bijgebouwd, die in 2030 moeten worden gerealiseerd. Ook moeten er in de komende 5 jaren 20.000 flexwoningen worden bijgebouwd en moet er nog eens een half miljard worden geïnvesteerd in het ombouwen van gebouwen naar woningen.

In 2029 mogen er geen corporatiewoningen meer zijn met een energielabel slechter dan energielabel D, behoudens monumenten en woningen die gaan worden gesloopt. Huurders die nadien van een corporatie een woning huren met een E,F. of G-label krijgen tijdelijk een korting op de huur. Cv-ketels moeten worden vervangen voor duurzamer alternatieven. Nog eens een half miljard tot 2026 komt beschikbaar voor investeringen in zonnecollectoren 

Het is de bedoeling dat de corporaties uiterlijk op 1 juli 2022 een bod doen voor de lokale prestatieafspraken, waarbij zij de landelijk gemaakte prestatieafspraken verwerken. 

Deze zomer zou voor het eerst gerapporteerd moeten worden over de invulling van de landelijke afspraken. Daaruit zal moeten blijken of de lokale afspraken voldoende zijn om de doelstellingen te bereiken. Op 1 april 2023 moet dan de finale stand worden opgemaakt.

Slot

Het ziet er naar uit dat de verhuurderheffing op 1 januari 2023 zal worden afgeschaft. De snelle verlaging van de verhuurderheffing laat ook zien, dat er op dit onderwerp politiek snel wordt geacteerd en er een breed draagvlak is. Veel vertraging in het wetgevingsproces lijkt er dan ook niet te verwachten. 

Vragen of advies

Mocht u vragen hebben of nader advies willen op het terrein van verduurzaming, het bouw- en vastgoedrecht dan kunt u uiteraard contact opnemen met mr. R.H. van Dijke via telefoonnummer 06 505 116 87 of via  r.vandijke@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten