Diplomatenclausule in een huurovereenkomst

27 oktober 2023

Wanneer een woning tijdelijk verhuurd moet worden, omdat de verhuurder daarna weer zelf de woning wil betrekken, kan een diplomatenclausule in de huurovereenkomst worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat iemand tijdelijk voor zijn werk naar het buitenland moet, maar wel het plan heeft om terug te keren naar zijn eigen woning. Maar wat is een diplomatenclausule nu eigenlijk?

Opzegging

De wet beschermt de huurder in vergaande mate. Dat is ook logisch, omdat een huurder zich in een afhankelijke positie bevindt. Een onderdeel van deze huurbescherming is dat een verhuurder van woonruimte  de huurovereenkomst slechts kan op zeggen op basis van een van de in de wet genoemde opzeggingsgronden.

De diplomatenclausule is feitelijk een uitwerking van één van die opzeggingsgronden, namelijk die van dringend eigen gebruik. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de verhuurder de woning zelf bewoonde voordat de huurder er zijn intrek in nam en dat de verhuurder de woning ook weer zelf zal bewonen wanneer de huurder is vertrokken.

Wat staat er in een diplomatenclausule?

In een diplomatenclausule is opgenomen dat de verhuurder en huurder de overeenkomst aangaan onder de voorwaarde dat wanneer een bepaalde situatie zich voordoet (meestal als het werk van verhuurder hem terugplaatst binnen een straal van 50km van het gehuurde of iets soortgelijks), de huurder de woning zal ontruimen, de huur zal eindigen en de verhuurder de woning weer zal kunnen betrekken. Als er niet expliciet is opgenomen dat de woning ook ontruimd moet worden, is niet aan de eisen van een diplomatenclausule op basis van de wet voldaan. Een diplomatenclausule kan bovendien alleen worden opgenomen in een huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het is ook mogelijk om die huurovereenkomst te verlengen, maar altijd met een duidelijke bepaalde termijn waarbinnen de diplomatenclausule nog steeds geldig moet zijn en met expliciete vermelding van het willen behouden van die diplomatenclausule.

Waar moet de verhuurder aan voldoen bij een beroep op een diplomatenclausule?

Omdat het een opzeggrond is, gelden alle normale opzegformaliteiten. Zo moet de opzegging schriftelijk gedaan worden, met de juiste opzegtermijn en met vermelding van de opzeggrond (dringend eigen gebruik) en een beroep op de diplomatenclausule. Als de huurder het er niet mee eens is, heeft de opzegging geen effect en moet de verhuurder zich alsnog tot de rechter wenden om de ontruiming voor elkaar te krijgen. Vaak kiest een verhuurder in dat geval voor een kort geding tot ontruiming. De verhuurder zal dan moeten aantonen dat de ontruiming niet langer kan wachten (spoedeisend belang) en dat het aannemelijk is dat de opzegging aan de hand van de diplomatenclausule zal worden toegewezen.

Uit jurisprudentie volgt dat de verhuurder, als hij zich op een diplomatenclausule beroept, aannemelijk moet maken dat hij de woning zelf wil gaan betrekken en dat hij belang heeft bij de onmiddellijke ontruiming. De verhuurder moet dat goed kunnen aantonen en onderbouwen.. Mocht u zich willen beroepen op een diplomatenclausule, of er een willen opnemen in een huurovereenkomst: Onze huurrechtspecialisten kunnen u daarbij helpen, neem dan ook vooral contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde actualiteiten