Geen ziekmelding nodig voor recht op loon?

4 april 2024

Arbeidsongeschikte werknemers: veel werkgevers hebben ermee te maken. Het komt soms voor dat een werknemer compleet van de radar verdwijnt. Stel dat deze werknemer zich niet heeft ziekgemeld. Als werkgever vermoedt u dat er wellicht meer aan de hand is, maar het fijne weet u er niet van. Wat moet u als werkgever doen? En heeft deze werknemer recht op loondoorbetaling in de periode dat hij niet op het werk verschijnt? In deze blog bespreek ik een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag waarin deze vraag aan de orde kwam. Na het lezen van deze blog weet u hoe u als werkgever kunt omgaan met werknemers die zonder ziekmelding niet meer komen opdagen.

Feiten

In de kwestie die speelde bij het Gerechtshof ging het om een werknemer die op 6 april 2022 in dienst trad bij Aquabouw. Het ging om een contract voor bepaalde tijd tot en met 31 oktober 2022. Op 12 juli 2022 heeft de werknemer drie keer met een bestuurder van Aquabouw gebeld, naar aanleiding waarvan hij vrij heeft gekregen tot 15 april 2022. Op 17 juli 2022 heeft dezelfde bestuurder de werknemer opgezocht. Zij hebben in de tuin van een vriendin van de werknemer met elkaar gesproken. De vriendin heeft op 18 juli 2022 een Whatsapp-bericht gestuurd naar de andere bestuurder van Aquabouw, waarin zij onder andere heeft verteld dat de werknemer ‘helemaal op’ is en dit ‘duidelijk begin overspannen’ is.

Werknemer is vanaf 18 juli 2022 tot het einde van de arbeidsovereenkomst tot 31 oktober 2022 niet meer op werk verschenen. Bij brief van 9 november 2022 heeft de advocaat van werknemer aanspraak gemaakt op het loon tot en met 31 oktober 2022. Werknemer heeft op 6 januari 2023 een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV over zijn arbeidsongeschiktheid. In eerste aanleg heeft de kantonrechter geoordeeld dat werknemer geen aanspraak kon maken op loondoorbetaling vanaf 18 juli 2022. De werknemer besloot om in hoger beroep te gaan.

Recht op loon tijdens ziekte

Op grond van artikel 7:629 BW heeft een werknemer in beginsel recht op loon indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht, omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte daartoe verhinderd was. Met andere woorden: in beginsel heeft een zieke werknemer recht op loon. Uitzonderingen zijn mogelijk indien sprake is van een van de genoemde gevallen in artikel 7:629 lid 3 BW. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer weigert mee te werken aan zijn of haar re-integratieverplichtingen. Dan ligt de situatie anders en kan geen recht bestaan op loon.

Uitspraak Gerechtshof

In deze kwestie speelt de vraag of de werknemer wel of geen recht heeft op loon. De werknemer blijkt achteraf ziek te zijn geweest, maar heeft zich nooit ziekgemeld. Daarnaast is hij vanaf 18 juli 2022 niet verschenen op het werk. In hoeverre kan een werknemer dan nog aanspraak maken op loondoorbetaling? Het hof geeft een antwoord op deze vraag.

Het hof overweegt dat voor het recht op loon krachtens artikel 7:629 BW in beginsel geen ziekmelding is vereist. Evenmin is vereist dat de werknemer bereid is gebleken de bedongen arbeid te verrichten. De werknemer heeft slechts geen recht op loon als sprake is van een geval zoals benoemd in lid 3 van artikel 7:629 BW. Niet gebleken is dat daarvan sprake is. Daarom oordeelt het Hof dat Aquabouw verplicht is tot loondoorbetaling van 18 juli tot en met 31 oktober 2022.

Deze verplichting acht het Hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Aquabouw had er volgens het Hof na het bericht van de vriendin redelijkerwijs rekening mee moeten houden dat de werknemer arbeidsongeschikt was, ook zonder officiële ziekmelding. Het had op de weg van Aquabouw gelegen om naar aanleiding van dit bericht de werknemer op te roepen voor een consult bij de bedrijfsarts.

Tot slot

Zo ziet u dat een op het oog simpele kwestie in werkelijkheid niet altijd even gemakkelijk blijkt te zijn. Iemand die niet meer komt opdagen op het werk heeft niet per definitie geen recht op loondoorbetaling. Met andere woorden: ga daar niet te lichtzinnig mee om als werkgever. Als u als werkgever uit de gegeven omstandigheden kunt opmaken dat sprake is van arbeidsongeschiktheid, is het verstandig om de werknemer voor de zekerheid op te roepen voor een consult met de bedrijfsarts.

Het recht op loon tijdens ziekte kan ingewikkeld zijn. Benieuwd of uw werknemer recht heeft op loondoorbetaling? Vraag dan altijd om juridisch advies.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN