Het recht op vakantie: Loondoorbetaling tijdens vakantie

27 mei 2024

In deze derde en laatste blog van de reeks over vakantierechten bespreken wij de loondoorbetaling tijdens ziekte. Een op het oog simpel onderwerp, maar waar nog veel over te doen kan zijn. Zo kan de vraag opspelen wat precies onder het begrip ‘loon’ moet worden verstaan dat de werkgever moet doorbetalen tijdens vakantie. Vallen overuren daar ook onder? En hoe zit het met doorbetaling van loon tijdens vakantie van een zieke werknemer? U leest het in deze blog.

Loondoorbetaling tijdens vakantie

Een werknemer houdt tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van het volledige loon. Daarbij gaat het om het loon dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid. De werknemer heeft tijdens vakantie recht op een beloning die vergelijkbaar is met de beloning die de werknemer krijgt tijdens periodes waarin is gewerkt. Het maakt daarbij niet uit of een werknemer zijn wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen opneemt.

Onder het loonbegrip valt in ieder geval:

  • provisies;
  • vakantietoeslag;
  • dertiende maand;
  • winstdeling;
  • structurele onregelmatigheidstoeslagen;
  • persoonlijke toeslag; en/of
  • bonus (let op: geen targetbonus).

De werkgeversbijdrage voor pensioen valt niet onder het loonbegrip, omdat deze premie niet aan de werknemer maar aan een derde (het pensioenfonds) wordt betaald. Ook incidentele en/of bijkomende kosten, zoals reiskosten worden tijdens vakantie niet doorbetaald.

Tijdens de vakantie bouwt een werknemer gewoon vakantierechten op. Dit heeft er mee te maken dat de werknemer tijdens vakantie loon krijgt doorbetaald. De opbouw van vakantie gaat samen met het doorbetalen van loon.

Doorbetaling overuren tijdens vakantie?

Overuren vallen in beginsel niet onder het loonbegrip uit de wet, zodat deze uren niet meetellen bij de berekening van het loon tijdens vakantie van de werknemer. Uit Europese rechtspraak volgt dat daar in sommige gevallen een uitzondering op mogelijk is. Een uitzondering is mogelijk indien:

  • de werknemer op regelmatige basis overuren maakt;
  • de vergoeding van deze overuren een belangrijk onderdeel vormt van het totale loon van de werknemer; en
  • de gemaakte overuren voortvloeien uit een verplichting op grond van de arbeidsovereenkomst.

Uit Nederlandse rechtspraak volgt dat bij deze beoordeling van belang kan zijn dat de werkzaamheden van de werknemer intrinsiek verbonden waren aan het maken van overuren. Denk hierbij aan een vrachtwagenchauffeur die eigenlijk standaard overuren maakt.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

In Europese rechtspraak is bepaald dat het loon van een werknemer niet gekort mag worden als hij ziek was voorafgaand aan de vakantie. Dat betekent dat een werknemer recht heeft op 100% loondoorbetaling tijdens vakantie. Ook als de werknemer voorafgaand aan de vakantie minder loon ontving door ziekte.

Waar moet u in de praktijk aan denken? Denk aan de werknemer die tijdens het tweede ziektejaar maar 70% van zijn loon krijgt doorbetaald. Geniet deze werknemer vakantie, dan is de werkgever verplicht om 100% in plaats van 70% van het loon door te betalen.

Conclusie

Tijdens vakantie houdt een werknemer recht op loon. In eerste instantie vallen overuren daar niet onder, tenzij is voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden. Is een werknemer ziek en neemt deze werknemer vakantie op tijdens zijn ziekte? Dan mag een werkgever het loon van deze werknemer niet korten.

Meer weten over loondoorbetaling tijdens vakantie of heeft u te maken met een geschil over dit onderwerp? Dan raden wij aan om juridisch advies in te winnen.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN