Inschrijvingen zijn vertrouwelijk en mogen niet door een aanbestedende dienst aan een ander verstrekt worden

20 mei 2022

Wanneer u een inschrijving doet op een aanbesteding, wilt u liever niet dat uw concurrent inzage krijgt in deze inschrijving. In uw inschrijving staat namelijk concurrentiegevoelige en bedrijfsvertrouwelijke informatie. In de Aanbestedingswet is daarom ook geregeld dat inschrijvingen vertrouwelijk zijn en de aanbestedende dienst in beginsel geen bedrijfsvertrouwelijke informatie mag delen met andere inschrijvers. Toch proberen inschrijvers vaak inzage te krijgen in de inschrijving van hun concurrenten. In een recente uitspraak had de Rechtbank Noord-Holland ook zo’n verzoek tot inzage bij de hand. De Rechtbank laat echter duidelijk weten dat zij inschrijvingen als bedrijfsvertrouwelijk ziet en dat zij geen juridische grondslag ziet om een andere inschrijver te verplichten zijn inschrijving ter inzage te geven aan een klagende inschrijver.

Wat speelde er nu precies?

De gemeente Hollandse Kroon had een openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het onderhouden van bermen en watergangen. Op deze aanbesteding hadden drie ondernemingen, waaronder KZ, ingeschreven. Na beoordeling bleek de winnende inschrijver ingeschreven te hebben met een bedrag van € 1,3 mln. KZ eindigde als tweede met een inschrijfsom van € 2,15 mln. KZ meent dat het inschrijfbedrag van de winnende inschrijver abnormaal laag is en sommeert de gemeente daar nader onderzoek naar te doen en deze inschrijving alsnog uit te sluiten. De gemeente doet dit onderzoek en komt tot de conclusie dat er geen reden is om aan te nemen dat de winnende inschrijving een abnormaal lage inschrijfsom bevat. Zij blijft bij haar oorspronkelijke gunningsvoornemen.

KZ spant vervolgens een kort geding aan. Naast uitsluiting van de winnende inschrijving vanwege de abnormaal lage prijs, vordert zij ook inzage in de inschrijving van de winnende inschrijver of dat een daartoe aan te stellen deskundige onderzoek doet naar deze inschrijving. De rechtbank gaat hierin niet mee. In de eerste plaats stelt zij zeer onomwonden dat een inschrijving vertrouwelijk is en dat KZ daarmee onherroepelijk akkoord is gegaan door in te schrijven. Het is dan niet aan de rechter om daar een andersluidend oordeel over te vellen en wijst het verzoek van KZ daarom af.

De uitspraak

Eenzelfde lot treft het verzoek tot het aanstellen van een deskundige. Voor het toewijzen van zo’n verzoek is volgens de rechtbank noodzakelijk dat een goede rechtsbedeling zonder deskundige onderzoek niet mogelijk is. Naar de mening van de rechtbank is hiervan geen sprake, want KZ heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat de winnende inschrijver abnormaal laag heeft ingeschreven. KZ had namelijk enkel gewezen op het grote prijsverschil en wat bijkomende algemeenheden en had nagelaten concreet te onderbouwen waarom de winnende inschrijver abnormaal laag heeft ingeschreven. Daartegen over stelde de gemeente de uitkomsten van haar eigen onderzoek naar de prijs van de winnende inschrijver en alle redenen waarom de gemeente op basis van deze uitkomsten van het onderzoek van mening was dat er geen abnormaal lage inschrijving was. Kortom, ook de vordering tot uitsluiting van de winnende inschrijving wordt afgewezen.

Deze uitspraak laat twee dingen heel duidelijk zien. In de eerste plaats is een inschrijving op een aanbesteding bedrijfsvertrouwelijk en kan en mag de aanbestedende dienst daarin geen inzage aan derden verlenen. Ook kan een inschrijver niet verplicht worden om zijn inschrijving in een gerechtelijke procedure te overleggen.

In de tweede plaats laat deze uitspraak zien dat als u een andere inschrijving abnormaal laag vindt, u dit wel moet kunnen bewijzen met concrete bewijzen. Enkel een groot prijsverschil en wat bijkomende algemeenheden is absoluut onvoldoende bewijs en zal er altijd toe leiden dat de vordering tot uitsluiting wordt afgewezen.

Hierdoor ontstaat er wel een eeuwig ronddraaiende cirkel. Concreet bewijs is enkel te leveren wanneer een inschrijver inzage krijgt in de inschrijving van zijn concurrent. Die inzage krijgt hij echter niet, want die inschrijving is bedrijfsvertrouwelijk. Dat zal er in de praktijk vaak toe leiden dat een vordering tot uitsluiting vanwege een abnormaal lage prijs wordt afgewezen, vanwege een gebrek aan bewijs.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde actualiteiten