Juridische aandachtspunten bij het oprichten van een website

8 april 2020

Nu het coronavirus het normale handelsverkeer belemmert, zoeken ondernemers hun heil in alternatieve methoden om hun product aan de man te brengen. Met name de oprichting van webshops is in trek, getuige het stijgende aantal aanvragen ervan. Dit brengt niet alleen technische maar ook juridische uitdagingen met zich mee. Webshops die (mede) aan consumenten leveren hebben namelijk te maken met de veelal dwingende consumentenwetgeving. Om te voorkomen dat u verdwaalt in de complexe regelgeving zet ik in deze blog de belangrijkste juridische aandachtspunten voor u op een rij.

Informatieplichten

Op grond van de Europese Consumentenrichtlijn rust op de websitehouder een vergaande informatieplicht om de consument bewust te maken van zijn of haar online rechten.[1] De informatie moet tijdens het bestelproces op een duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument worden verstrekt. Op uw website moet u in elk geval de volgende informatie plaatsen:  

  • uw naam, adres, contactgegevens, KvK-nummer, en btw-identificatienummer;
  • de belangrijkste kenmerken van het door u aangeboden product of de dienst. Zoals de prijs (inclusief btw) eventuele verzendkosten of andere kosten, kleur, maat, merk, typenummer;
  • de wijze van betaling, de wijze en de termijn van de levering, de wijze van service, de wijze van uitvoering van de overeenkomst en de manier waarop klachten worden afgehandeld;
  • de wettelijke bedenktijd, het ontbinding/herroepingsrecht van de consument inclusief de voorwaarden waaronder dit kan geschieden;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt moet inzichtelijk zijn gemaakt waarbij het duidelijk is dat de consument een betaalverplichting aangaat;
  • tot slot moet u alle via uw website geplaatste bestellingen zo snel mogelijk bevestigen. Waarbij u het verplichte formulier voor ontbinding meestuurt.

Algemene voorwaarden

Hoewel algemene voorwaarden niet verplicht zijn is het toch raadzaam om ze op uw website te plaatsen. In de algemene voorwaarden kunt u namelijk regelingen opnemen inzake de rechten en plichten van zowel verkoper als de klant. Afhankelijk van de markt waarop u zich richt moet nagedacht worden over de indeling van de algemene voorwaarden. Richt u zich bijvoorbeeld zowel op de consumentenmarkt als de zakelijke markt? Dan is het wellicht een idee om twee soorten algemene voorwaarden op te stellen (één voor de consument en één voor de zakelijke afnemer). Richt u zich uitsluitend op consumenten? Dan kunt u wellicht met één set uit de voeten.

Verder moet worden nagedacht over de terhandstelling van de algemene voorwaarden. Dat moet namelijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden om ze van toepassing te laten zijn. Nu het om digitaal gesloten overeenkomsten gaat moeten de algemene voorwaarden voorts op zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat de klant ze kan opslaan voor latere kennisneming.

Gegevensverwerking

Via uw webshops verzamelt u verschillende persoonsgegevens. Om die reden dient u te voldoen aan privacywetgeving. De belangrijkste regels vloeien voort uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierin staat onder andere dat persoonsgegevens alleen verzameld en verwerkt mogen worden indien daar een geldige reden aan ten grondslag ligt. Daarnaast mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze nodig zijn en dient u de gegevens beveiligd op te slaan, bijvoorbeeld via een SSLL-certificaat. Het is aan te raden om het een en ander vast te leggen in de door u verplicht te publiceren privacyverklaring op uw website. Indien u gebruik maakt van cookies moet er op uw website ook een cookieverklaring vindbaar zijn.

Handhaving bij niet naleving regelgeving

De handhaving ten aanzien van de eerstgenoemde informatieplichten is in handen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Bij het niet naleven van deze verplichtingen kan de ACM overgaan tot het opleggen van een boete of dwangsom. Het boetemaximum is per 1 juli 2016 verhoogd van 450.000 euro naar maximaal 900.000 euro per overtreding, of 1% van de totale jaaromzet van de overtreder. In het verleden heeft de ACM meermaals boetes opgelegd. Ten aanzien van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de handhavende instantie. De AP kan bij een overtreding van één de basisbeginselen een boete opleggen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de omzet. Ingeval van minder zware overtredingen is de AP bevoegd een boete op te leggen tot 10 miljoen euro of 2 procent van de omzet. De boetes bij het niet in acht nemen van de regelgeving zijn aldus fors te noemen.

Slot

Bij de oprichting van een webshop komen naast technische aspecten dus ook juridische aspecten kijken. Mocht u van plan zijn om een webshop op te richten, of heeft u deze stap al gezet en twijfelt u of uw webshop voldoet aan alle relevante wettelijke vereisten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw webshop aan alle vereisten voldoet!


[1] Richtlijn 2011/83/EU van het Europese Parlement en de Raad 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en Stb. 2014,140. Artikel 6:230g BW e.v.