Rutte III: wat verandert er voor werkend Nederland?

13 oktober 2017

Met de woorden “vertrouwen in de toekomst” heeft het aanstaande kabinet Rutte III het regeerakkoord afgelopen week gepresenteerd. Realisatie van de plannen kan grote gevolgen hebben voor werkend Nederland. De arbeidsrecht advocaten van De Haan Advocaten & Notarissen hebben de mogelijke wijzigingen in het arbeidsrecht al in kaart gebracht. De belangrijkste wijzigingen benoemen we hier:

Versoepeling ontslagrecht

Op dit moment kan een werknemer pas ontslagen worden als er sprake is van een voldragen ontslaggrond. Een arbeidsovereenkomst kan alleen gedwongen worden beëindigd als aan alle eisen van de betreffende ontslaggrond (bijvoorbeeld disfunctioneren) is voldaan. De afgelopen jaren is hierop veel kritiek geweest. Het kabinet heeft naar deze kritiek geluisterd en is voornemens om het ontslagrecht te versoepelen. Een dossier hoeft straks niet meer ‘perfect’ te zijn. Hier staat tegenover dat de rechter in dat geval een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de transitievergoeding).

Verruiming ketenregeling

De verkorting van de ketenregeling uit het jaar 2015 naar 2 jaar draait het kabinet terug. Straks mogen werkgevers weer maximaal 3 contracten in een periode van 3 jaar aanbieden. Deze keten wordt alleen doorbroken als er meer dan 6 maanden tijd tussen de contracten zit. Het regeerakkoord biedt de werkgever daarmee meer mogelijkheden om een flexibele schil aan te houden. Voor de seizoenswerker komt zelfs een nog gunstigere regeling.

Minder kosten bij ziekte voor MKB

Voor de kleine werkgever (tot 25 werknemers) wil het kabinet de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verkorten naar 52 weken in plaats van 104 weken. De collectieve kosten van het tweede ziektejaar moeten indirect worden bekostigd door een uniforme lastenpremie.

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in WGA zal worden verkort van 10 naar 5 jaren. Voor personen die instromen in de WIA zal scherp gekeken worden naar geschikt werk bij vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor personen die al in de WIA zitten, zal het aantrekkelijker worden om weer aan het werk te gaan. Mocht dit zijn vruchten afwerpen, dan zal dit weer ten gunste komen van de werkgever door een verlaging van de premiedifferentiatie. 

Langere dienstverbanden aantrekkelijker

Verder heeft het kabinet plannen om het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor een langere duur en/of voor onbepaalde tijd voor de werkgever aantrekkelijker te maken. Zo wordt de periode voor een proeftijd van twee maanden verruimd naar 3 maanden bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer en zelfs tot maximaal 5 maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan overigens lagere premiedifferentiatie van de WW tot gevolg hebben. Op dit plan is meteen veel kritiek gekomen, omdat de ruimere proeftijd, in combinatie met de verminderde ontslagbescherming, misbruikt zou kunnen worden.

Transitievergoeding vanaf het begin

Het kabinet wil dat een werknemer niet pas na 2 jaar recht heeft op een transitievergoeding, maar al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Hier staat tegenover dat, althans als het aan het kabinet ligt, een werknemer bij een dienstverband langer dan 10 jaar aanspraak maakt op een lagere transitievergoeding dan nu het geval is. Ook blijkt uit het regeerakkoord dat de werkgever meer (financiële) mogelijkheden zal krijgen voor wat betreft het in mindering brengen van scholingskosten op de transitievergoeding en het krijgen van een compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische redenen. De MKB-er zal mogelijk ook tegemoet worden gekomen door het verruimen van de overbruggingsregeling.

Let op: het zijn plannen

De hiervoor genoemde punten zijn voornemens van de regering. Het is dus nog afwachten of deze plannen worden omgezet in een wet en zo ja per wanneer. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

Gerelateerde actualiteiten