Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten en ontruimingsverbod gedurende de coronacrisis

27 maart 2020

Huurders zullen ook de nadelige (financiële) gevolgen van het coronavirus gaan ondervinden. Dat zal zijn weerslag hebben op de huurbetalingsverplichting. Onvermijdelijk krijgen verhuurders daardoor in de nabije toekomst te maken met huurders die niet meer aan deze belangrijke en voor hen meestal grootste maandelijkse financiële verplichting kunnen voldoen. Veelal volgt bij een forse en maar oplopende huurachterstand een ontbindings- en/of ontruimingsprocedure. Is dat in deze uitzonderlijke tijd nog wel mogelijk?

Uithuiszetting tijdens het coronavirus

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft gisteren bekend gemaakt dat huurders in deze tijd van de coronacrisis niet op straat moeten belanden vanwege het niet meer kunnen betalen van de huur. Samen met diverse verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen is afgesproken om op dit moment geen huisuitzettingen te laten plaatsvinden die het gevolg zijn van betalingsachterstand. Ontruimingen worden tijdelijk uitgesteld zolang de coronacrisis duurt. Alleen nog in uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van extreme overlast en/of criminele activiteiten kan en mag op dit moment nog wel een ontruiming plaatsvinden.

De betrokkenen zijn met een gezamenlijke verklaring gekomen, waarin kort samengevat staat dat verhuurders in deze tijd hun verantwoordelijkheid moeten nemen en pogen om in overleg met huurders tot maatwerk te komen. Verhuurders zullen hun huurders actief informeren over de ondersteunende maatregelen die de overheid heeft getroffen. Van huurders mag worden verwacht dat zij deze handvatten actief aangrijpen. Voor ontruimingsprocedures die zijn gestart vóór 12 maart 2020, zullen verhuurders van geval tot geval een passende oplossing dienen te zoeken, zo geven zij aan. Onderdeel van de afspraak is ook dat op dit moment geen incassokosten worden doorberekend aan huurders.

Voor verhuurders is het van belang om zich te realiseren dat deze afspraak een min of meer dwingend karakter heeft. Aangegeven is namelijk dat wettelijke maatregelen niet zijn uitgesloten, tegen verhuurders die toch tot een uithuiszetting overgaan. Wat deze maatregelen zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De minister heeft ook aangegeven spoedwetgeving door te zullen voeren waardoor tijdelijke huurovereenkomsten (voor zelfstandige woonruimte maximaal twee jaar, voor onzelfstandige woonruimte (kamerbewoning) maximaal vijf jaar) kunnen worden verlengd voor een tijdelijke periode gedurende de coronacrisis. Op dit moment eindigt een tijdelijke huurovereenkomst van rechtswege, als hiervan rechtsgeldig en tijdig kennisgeving is gedaan aan de huurder, ofwel wordt deze omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De gedachte achter de spoedwet is dat ieders leven op dit moment op zijn kop staat en van een huurder die binnenkort moet vertrekken, niet mag worden verwacht in deze tijd op zoek te gaan naar een nieuwe (huur)woning.

Hoe deze wettelijke regeling er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Voor verhuurders zal het in ieder geval van belang zijn om zich rekenschap te geven van de systematiek hiervan, zodat na een eventuele tijdelijke verlenging het eindigen van de tijdelijke huurovereenkomst alsnog tijdig kan worden aangezegd. Het is niet onvoorstelbaar dat hierdoor onduidelijkheden ontstaan, als gevolg waarvan termijnen worden gemist en of tijdelijke huurovereenkomsten onbedoeld voor onbepaalde tijd worden voortgezet.

Conclusie en advies

Voor verhuurders is het tijdelijk niet mogelijk om huurders uit huis te plaatsen vanwege een betalingsachterstand, behoudens enkele uitzonderingen. De gemaakte afspraken hebben een min of meer dwingend karakter, nu wettelijke maatregelen niet zijn uit te sluiten tegen verhuurders die zich hieraan niet houden. Spoedwetgeving gaat het voor (ver)huurders mogelijk maken dat tijdelijke huurovereenkomsten  voor de duur van de coronacrisis kunnen worden verlengd.

Hoe de gemaakte afspraken uitpakken in de praktijk en hoe de spoedwetgeving er precies uit gaat zien is nog afwachten. Als u als verhuurder hierover vragen heeft en/of op de hoogte gehouden wilt worden, nodigen wij u van harte uit om hierover vrijblijvend contact op te nemen met Hanno Seijbel (h.seijbel@dehaanlaw.nl)