Vergaderen in tijden van crisis II

6 april 2020

Op 1 april 2020 plaatste ik mijn blog: “Vergaderen in tijden van crisis.” Een van de mogelijkheden die ik aanstipte was het vergaderen en stemmen langs elektronische weg. De wet geeft deze mogelijkheid, maar slechts voor zover de statuten van een rechtspersoon bepalen dat langs elektronische weg kan worden deelgenomen aan vergaderingen en kan worden gestemd. Door dit vereiste van statutaire verankering, kan lang niet iedere rechtspersoon van deze mogelijkheid gebruikmaken. Ook waar een rechtspersoon deze mogelijkheid wel heeft, betekent het nog niet dat er geen fysieke vergadering gehouden hoeft te worden. Dit laatste blijft het uitgangspunt, met de aanvulling dat er ook langs elektronische weg kan worden deelgenomen.

Spoedwetgeving

Slechts twee dagen na het verschijnen van mijn blog, publiceerde de ministerraad een persbericht waarin spoedwetgeving werd aangekondigd. Onderdeel van deze spoedwetgeving is dat het voor rechtspersonen tijdelijk mogelijk wordt gemaakt om via elektronische middelen een algemene (leden) vergadering te houden. Anders dan ik in mijn vorige blog schreef, is het de bedoeling dat het bestuur van een rechtspersoon kan bepalen om de algemene (leden) vergadering uitsluitend via elektronische weg plaats te laten vinden. Een fysieke vergadering is dan niet meer het uitgangspunt.

Als voorwaarde voor deze vorm van vergaderen wordt gesteld dat de aandeelhouders/leden tijdens of voorafgaande aan de vergadering hun vragen kunnen indienen welke op de vergadering worden beantwoord. De besluiten die in een dergelijke vergadering worden genomen zullen in beginsel rechtsgeldig zijn. Dit wordt niet anders als een deelnemende aandeelhouder/lid niet optimaal heeft kunnen deelnemen aan de vergadering. Bijvoorbeeld door een haperende internetverbinding.

Verder blijkt uit het persbericht dat het bestuur straks zelf kan beslissen om de termijn te verlengen waarbinnen een algemene (leden) vergadering of de jaarstukken opgesteld moeten worden. Zoals ik aangaf in mijn vorige blog is dit in principe een bevoegdheid die op grond van de wet (en statuten) toekomt aan de algemene (leden) vergadering. Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat deze bevoegdheid nu overgeheveld wordt naar het bestuur zelf.

Het wetsvoorstel

Hoe de spoedwetgeving er precies uit zal komt te zien en wanneer deze in werking zal treden, zal pas bekend worden zodra het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Thans is het wetsvoorstel eerst ter goedkeuring ingediend bij de Raad van State. Wordt het wetvoorstel door de Raad van State goedgekeurd dan volgt indiening bij de Tweede Kamer waar het wetvoorstel zal worden behandeld. Dat is ook het moment waarop de tekst van het wetsvoorstel bekend wordt voor het brede publiek. Stemt de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dan gaat het naar de Eerste Kamer waar het wordt behandeld. Stemt ook de Eerste Kamer in met het voorstel dan volgt bekrachtiging en inwerkingtreding.

Uit voorgaande blijkt dat het nog wel een paar weken kan duren voordat het wetsvoorstel in werking is getreden. De ministerraad heeft al te kennen gegeven dat de voorzieningen in het wetsvoorstel deels terugwerkende kracht zullen hebben. Hoe dat er precies uit gaat zien, zal ook duidelijk worden als de tekst van het wetsvoorstel openbaar is gemaakt. Zodra hierover meer bekend is zal ik een nadere update geven.

Vragen en advies

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de gevolgen van de coronacrisis voor uw onderneming? Neem dan gerust contact met mij op via 06 – 50 27 51 10 of b.gunnink@dehaanlaw.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze COVID-19 helpdesk pagina. Wij staan u graag te woord en helpen u waar mogelijk verder.

Gerelateerde actualiteiten