De zorgplicht en aansprakelijkheid

2 juli 2020

Zeker in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zullen de leerlingen in de afgelopen periode veel meer dan gebruikelijk buiten gegymd, geleerd en gespeeld hebben. Ook na de zomer – zeker met mooi weer – zullen binnen het onderwijs (gym)lessen buiten gegeven worden.

Is een leraar in zijn zorgplicht tekort geschoten indien er tijdens zijn les een leerling (ernstig) letsel oploopt door het spelen van bijvoorbeeld tikkertje? De lijn in de rechtspraak is “dat de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van een aan een gymles in het algemeen en een gymnastiekoefening in het bijzonder inherent gevaar, niet zonder meer tot de conclusie leidt dat er sprake is van onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig handelen.”

Veiligheid voorop

Gymnastiekoefeningen/ buiten spelen zijn van belang – en gelet op de door de overheid geformuleerde kerndoelen ook verplicht – voor de lichamelijke vorming en ontwikkeling van kinderen. Ook als daaraan uit de aard der zaak een bepaalde mate van gevaar is verbonden. Blijft staan, dat een school een veilige omgeving moet zijn waarin het risico van letsel zoveel als redelijkerwijs mogelijk dient te worden vermeden. Of het niet treffen van voorzorgsmaatregelen, het niet geven van extra specifieke veiligheidsinstructies of een leerling laten deelnemen aan gym/ buiten spelen onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden zoals de ernst van de mogelijke gevolgen, de bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen en de kans op schade. Een ongeluk zit zoals gezegd in een klein hoekje en het onderwerp ‘veiligheid’ zal altijd uw aandacht hebben. Mocht uw school de lessen ook anders gaan inrichten – zoals meer buiten spelen – houdt dan rekening met bovenstaande. Hierbij ook een tweetal tips:

De verantwoordelijkheid van school

Leg alle ongelukken vast waarna doktersbezoek nodig is en die gebeuren onder verantwoordelijkheid van de school. Maak een kort verslag van het ongeval, liefst door de leerkracht die erbij aanwezig was. Het komt voor, dat de school pas na een half jaar of langer eerst aansprakelijk wordt gesteld. Dat kan omdat de verjaringstermijn vijf jaar bedraagt. Veelal is dan de kennis over het hoe en wat van het ongeval op school niet meer afdoende bekend. Let op als je als school overstapt naar een nieuwe aansprakelijkheidsverzekeraar. Vanwege het specifieke (‘claims made’) karakter van huidige verzekeringen is het mogelijk dat er ongevallen tussen wal en schip vallen.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neemt u gerust contact op met een van onze specialisten uit de sector onderwijs.

Gerelateerde actualiteiten